Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 

          La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Biroului de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

          Documente necesare:

Cerere formular tip eliberată gratuit la ghișeu însotită de următoarele documente

a) certificatul de naștere, cu care se face dovada identității și a cetățeniei române, original și copie;

b) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă;

c) certificatul de căsătorie al părinților ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original și copie;

d) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu;

 Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinți, cu domicilii diferite, iar minorul locuiește în mod statornic cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară și semnătura celuilalt părinte.

 Atunci când instanța a hotărât ca locuința minorului să fie la unul dintre părinți, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui la care instanța a hotărât că are locuința, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuiește statornic.

 Declarația  poate fi dată la ghișeu, în fața personalului S.P.C.E.P. ori, după caz,  a celui consular, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

 În situația în care declarația de consimțământ nu poate fi prezentată întrucât părintele la care instanța a hotărât că are locuința nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul părintele la care locuiește minorul, prin care se certifică faptul că părintele în cauză nu a fost identificat, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte.

 În situația în care părinții divorțați exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuința acestuia este stabilită la unul dintre părinți cu menționarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul își schimbă domiciliul odată cu acesta, în condițiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 În situația în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredințarea minorului a fost pronunțată în străinătate, aceasta se prezintă, în original și copie, însoțită de traducerea legalizată, precum și de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie.

Actualizat in - 01.09.2021, la ora 09:59; de catre: prim_giurgiu_site