Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Sisteme și standarde comune – procese optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, cod SIPOCA/SMIS 126/111029

Municipiul Giurgiu, în calitate de beneficiar a implementat în perioada aprilie 2018 - iulie 2019 proiectul Sisteme și standarde comune – procese optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, cod SIPOCA/MySMIS 126/111029, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, CP4/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să introducă managementul calității în  concordanță  cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității, în baza Contractului de finanțare nr. 93/18.04.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUIeste o administrație publică mai performantă în țara noastră, prin implementarea de sisteme de management moderne, orientate spre cetățean și funcționari publici mai bine pregătiți și eficienți care să presteze servicii publice de calitate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
- Implementarea unui sistem de management al performanței în administrația publică orientat spre cetățeni în concordanță cu SCAP/CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de Funcționare a instituțiilor publice);
- Organizarea unui schimb de experiență cu instituții/organisme publice internaționale;
- Participarea unui număr de 40 de membri ai grupului țintă la sesiuni de pregătire în domenii de interes pentru creșterea calității resurselor umane din administrație și prestarea de servicii publice de calitate.

DURATA DE IMPLEMENTARE:16 luni de la data semnării contractului de finanțare,             18.04.2018 – 17.07.2019

 

GRUP ȚINTĂ: 40 de funcționari de conducere și execuție din cadrul Primăriei  Municipiului Giurgiu și aleși locali

 

VALOARE TOTALĂ PROIECT:         424.709,50 lei, din care:

                                                           - 361.003,08 lei (85%), din Fondul Social European

                                                           - 55.212,23 lei (13%), contribuție nerambursabilă din bugetul național

                                                           - 8.494,19 lei (2%), contribuție din bugetul local

 

REZULTATE OBȚINUTE PRIN PROIECT:
- 40 de persoane (funcționari din aparatul de conducere și execuție al Primăriei Municipiului Giurgiu și aleși locali) pregătite profesional și certificate în urma cursurilor de perfecționare și specializare în vederea creșterii calității prestării de servicii publice către cetățeni.

Cursurile de perfectionare si specializare au fost urmatoarele:


- Sistemul CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de Funcționare a instituțiilor publice) implementat la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu;
- Schimburi de experiență cu instituții similare din Bulgaria și Grecia legate de implementarea de sisteme de management al calității în administrație, organizat și desfășurat în cadrul proiectului;

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:

1.  MANAGEMENTUL DE PROIECT;

2. INFORMARE ȘI PUBLICITATE, această activitate a cuprins următoarele măsuri de informare și publicitate:
       -publicarea pe site-ul Primariei Municipiului Giurgiu a unei scurte prezentări a proiectului;
       - realizarea și expunerea unui banner informativ la sediul Primariei Municipiului Giurgiu, a unui afis si a doua roll-up publicitare;
       - organizarea conferințelor de prezentare/incheiere proiectului          

   - realizarea și distribuirea a 100 de seturi de promovare proiect (mape, pixuri broșuri, carnețele și flyere în cadrul conferințelor proiectului).

 

ACTIVITATEA DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

 

3. INTRODUCEREA / EXTINDEREA UTILIZĂRII DE INSTRUMENTE DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI PERFORMANȚEI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

 

3.1 Implementarea sistemului CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a Modului de Funcționare a Instituțiilor Publice) în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu

              Autoevaluarea s-a realizat prin implicarea întregului personal al Primăriei Municipiului Giurgiu

Prin efectuarea autoevaluării s-au identificat puncte tari, domenii de îmbunătățit și acțiuni de îmbunătățire CAF, prioritizate și împărțite în trei categorii: foarte urgente, urgente și mai puțin urgente, care urmăresc realizarea  obiectivelor instituției.

 

Pornind de la rezultatele obținute în urma derulării procesului de autoevaluare CAF,  s-a elaborat un Plan de acțiune/îmbunătățire/monitorizare, aprobat de către conducerea instituției. Pentru verificarea performanțelor atinse, procesul de autoevaluare trebuie reluat.

 

3.2 Schimburi de experiență/ networking-ul cu autorități, instituții, organisme publice naționale și Internaționale

Schimbul de bune practici s-a desfășurat în două state membre UE și vecine cu România, în mai multe instituții din aceste state, în care sistemul de autoevaluare CAF a fost deja implementat cu succes. În cadrul schimbului de experiență 5 experți din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu au discutat probleme legate de modurile de implementare a politicilor și strategiilor prevăzute de CAF, problemele cele mai des întâlnite în procesul de implementare al acestuia și valorificarea rezultatelor obținute.

 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PERSONALULUI DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Această activitate a proiectului a venit ca și soluție la nevoia de eficientizare a prestării serviciilor publice de către funcționarii Primăriei Municipiului Giurgiu.

Astfel, în cadrul proiectului s-au organizat 2 sesiuni de formare în domenii similare implementării sistemului CAF, la care au participat cei 40 de membri ai grupului țintă (funcționari din aparatul de conducere și execuție și aleși locali).

Primul curs MANAGER IMBUNĂTĂȚIRE PROCESE s-a desfășurat în perioada 25.09- 07.10.2018, la Tulcea, jud. Tulcea, a presupus 5 zile de instruire și s-a finalizat cu certificarea participanților prin diplomă de perfecționare atestată ANC.

În cadrul acestui curs s-au abordat teme precum conceptul de control intern, sistemele de control intern, metodologia – cadru de proiectare și implementare a sistemului de control intern în entitatea publică, evaluarea instrumentelor specifice de control intern la nivelul fiecărei activități, elaborarea si aprobarea programului de implementare a noului sistem de control intern al entitatii publice și monitorizarea executiei programului de implementare a noului sistem de control intern.

 

            Al doilea curs EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE s-a desfășurat în perioada 6.05. – 18.05.2019, la Lerești, jud. Argeș, a presupus 5 zile de instruire și s-a finalizat cu certificarea participanților prin diplomă de perfecționare atestată ANC.

            Acest curs din cadrul proiectului a abordat teme precum sistemul achizițiilor publice –scop, principii, definiții, domeniul de aplicare al legislației achizițiilor publice, etapele procesului de achiziţie publică, achiziția directă, instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică : acord-cadru, licitatia electronică, organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire criterii de calificare si selectie, criterii de atribuire, factori de evaluare documentul unic de achiziție European-DUAE, atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru, finalizarea procedurii, informarea candidaților, dosarul achiziției, incheierea, executarea și modificarea contractului, solutionarea contestatiilor.

 

Actualizat in - 17.09.2020, la ora 14:56; de catre: prim_giurgiu