Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

Documente necesare

       

 a) cererea pentru eliberarea primului act de identitate,

b) certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, original și două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetățeniei române se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;

c) certificatele de stare civilă românești ale solicitantului, de naștere și, după caz, de căsătorie, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie

d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/ irevocabilă, după caz, original și copie; în cazul în care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate

e) extrasul de carte funciară sau documentul, în original și fotocopie, cu care se face dovada adresei de domiciliu;

f) un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul prevăzut la lit. g), original și copie;

g) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu;

h) documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original și copie, după caz.   

NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

        La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului, împreună cu una dintre copiile certificatului de cetățenie română.

În situația în care persoana nu mai deține documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență   pe teritoriul României, i se solicită o declarație privind condițiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat, care se transmite structurii emitente.

Actualizat in - 01.09.2021, la ora 10:02; de catre: prim_giurgiu_site