Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

programul anual al achizițiilor publice 2015

Programul anual al achizițiilor publice 2016

Centralizator privind achizițiilor publice 2016 (perioada mai-octombrie 2016)

 

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

 

>>     >>   BIROUL PROCEDURI, ACHIZIŢII, CONTRACTE                     Șef serviciu Marius LEAFU   interior  142

 

Art.13.  Biroul Proceduri Achiziţii, Contracte are următoarele atribuţii principale:
13.1 Aplică legislaţia referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
   1.1 Îndeplineşte procedurile de atribuire prevăzute de lege după cum urmează :
• Licitaţie  deschisă;
• Licitaţie restrânsă;
• Dialog competitiv;
• Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
• Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
• Cerere de oferte;
• Se poate achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări în condiţiile legii.
   1.2. Primeşte note interne  de serviciu, adrese, HCLM şi Dispoziţii emise de primar;
    1.3. Estimează valoarea contractului, stabileşte criteriie de calificare şi selecţie, alege criteriul  şi procedura de atribuire;
   1.4. Primeşte şi verifică documentaţia necesară întocmirii dosarelor de achiziţie publică şi solicită prin note de serviciu, dacă este cazul, completarea dosarului achiziţiei publice, conform prevederilor legale;
   1.5. Elaborează documentaţia de atribuire:
• Întocmeşte nota justificativă pentru fiecare dosar de achiziţie publică;
• Întocmeşte fişa de date pentru fiecare dosar de achiziţie publică;
• Întocmeşte caietul de sarcini pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor pentru consumul intern (ex. Birotică, materiale de consum, serviciu pază, etc.);
   1.6 Transmite spre publicare invitaţie de participare în SEAP (SISTEMUL ELECTRONIC AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE) şi după caz în Monitorul Oficial – partea a IV-a achiziţii publice;
   1.7. Notifică Ministerul Finanţelor Publice pentru verificarea procedurală;
   1.8. Primeşte ofertele depuse;
   1.9. Asigură secretariatul şi buna  desfăşurare a activităţii comisiilor de evaluare;
   1.10. Comunică rezultatul procedurii;
   1.11. Aplică modalităţi speciale de atribuire  a contractului de achiziţie publică prin încheierea unor acorduri cadru;
   1.12. Încheie contracte subsecvente pe baza acordurilor cadru;
   1.13. Întocmeşte contractul de achiziţie publică
   1.14. Înaintează câte un exemplar din contractele de achiziţie publică la Serviciul Bugete, Serviciul care a solicitat achiziţia publică precum şi operatorului economic care furnizează produse, prestează servicii sau execută lucrări
13.2.  Aplică legislaţia privind atribuirea contractelor de concesionări, închirieri, vânzări, asociere şi parteneriate publice private
   2.1. Asigură publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei de concesionare, conform prevederilor legale;
    2.2. Afişează anunţuri la avizierul Primăriei şi întocmeşte procesul-verbal de afişare în condiţiile legii;
   2.3. Pune la dispoziţia solicitanţilor contra-cost caietele de sarcini;
   2.4. Asigură Întocmirea proceselor-verbale de deschidere a ofertelor, proceselor-verbale de adjudecare, raportului procedurii şi comunică rezultatul licitaţiei publice în vederea concesionării bunurilor;
  2.5. Organizează licitaţii pentru închiriere spaţii în incinta unităţilor de învăţământ;
   2.6. Comunică rezultatul licitaţiei unităţii de învăţământ pentru încheierea contractului de închiriere spaţiu;
  2.7. Organizează licitaţii pentru vânzare apartamente;
  2.8. Comunică rezultatul licitaţiei şi încheie contracte de vânzare apartamente;
  2.9. Organizează licitaţii pentru vânzare imobile;
  2.10. Comunică rezultatul licitaţiei şi înaintează documentele la Serviciul Juridic pentru perfectarea actului de vânzare cumpărare la Biroul Notarului Public;
13.3.  Întocmeşte anual raportul privind contractele de achiziţii publice pe baza evidenţei existente în cadrul Biroului Proceduri Achiziţii, Contracte; raportul se depune la registratura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cel târziu pe 31 martie anul următor;
 13.4. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul primăriei.

 

Actualizat in - 24.10.2016, la ora 15:08; de catre: prim_giurgiu