Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>    Serviciul Administrare și Monitorizare Servicii de Utilitate Publică       Constantin BACIU  interior  263

 

Art.23.  Serviciul Administrare şi Monitorizare Servicii utilitate Publică este un serviciu funcțional care asigură îndeplinirea atribuțiilor cu privire la serviciile comunitare de utilități publice și are următoarele atribuţii principale:
1.  Monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general, cu caracter social ale colectivităților locale cu privire la:
• alimentarea cu apă potabilă ;
• colectarea , canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
• serviciul public de distibuție a energiei termice;
• salubrizarea localității;
• transportul public local;
• iluminat public stradal, ornamental și semafoare;
• întreținerea, alimentarea mobilierului stradal, marcaje și indicatoare rutiere, parcări și fond locativ;
• gestionarea câinilor fără stăpân;
• zone verzi;
• administrarea și întreținerea bazelor sportive;
• administrarea și întreținerea cimitirelor;
• administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ- teritoriale, precum și alte asemenea;
2. Elaborează și supune spre aprobare consiliului local Regulamentul serviciilor, caietele de sarcini, contractele de furnizare / prestare a servicilor, convenții referitoare la serviciile de utilități publice;
3. Eliberează acordul de principiu, avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul privat al Municipiului Giurgiu și procesul verbal de recepție a lucrărilor privind aducerea la starea inițială;
4. Asigură gestionarea și administrarea serviciilor de utilității publice pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabilți prin contractul de delegare a a gestiunii;
5. Monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delagare a gestiunii;
6. Monitorizează și exrcită controlul cu privire la furnizarea / prestarea serviciilor de utilități publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
7. Monitorizează şi evaluează executarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice în baza unui sistem instituit în acest sens;
8. Întocmește materialele pentru ședințele consiliului local / raportul de specialitate pe baza expunerii de motive a primarului și proiectul de hotărâre;
9. Întocmește documentația economică pentru Direcția Economică ( referate, adrese, note de fundamentare pentru societățile din subordine), verifică și certifică facturile emise;
10. Autorizează trasnportul de persoane în regim de taxi în regim de închiriere;
11. Autorizează activitatea de dispecerat în transportul de persoane în regim de taxi;
12. Înregistrază mopedele și utilajele autopropulsate;

Actualizat in - 15.04.2015, la ora 11:49; de catre: prim_giurgiu