Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Documente necesare

a  ) certificatul de naștere, cu care se face dovada identității și a cetățeniei române, original și copie

 b) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

e) certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

f) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic

g)chitanță în valoare de 7 lei reprezentînd dovada achitării contravalorii actului de identitate achitat la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu

h)  pașaportul românesc valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, în original și copia filei conținând date personale, sau certificatul de cetățenie română, original și copie; în situația în care solicitantul nu poate prezenta pașaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetățenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. și, după caz, solicită D.G.P. efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetățean român, precum și informații cu privire la data și țara în care acesta și-a stabilit domiciliul;

i) actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat/eliberate de către autoritățile străine, în original și copie.

(2) Dacă solicitantul nu prezintă unul dintre documentele prevăzute la alin. (1), acesta va da o declarație în fața lucrătorului de evidență a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deține.

(3) În situația în care, în urma confruntării fizionomiei solicitantului cu fotografiile din documentele prezentate, nu se poate certifica identitatea acestuia, se efectuează verificări suplimentare în teren cu sprijinul structurii teritoriale a Poliției Române, în evidențele D.G.P. și, după caz, la autoritățile din străinătate, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.

(5) Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate atât pentru ei, cât și pentru copiii minori, în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă și legalizată, a hotărârii judecătorești definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România sau consimțământul celuilalt părinte, dat în fața personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația privind consimțământul va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

 

 NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Actualizat in - 01.09.2021, la ora 09:56; de catre: prim_giurgiu_site