Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

 

ADRINA COCOȘ  interior 220  primaria@primariagiurgiu.ro

 

Art.41. Centrul de Informare şi Consiliere pentru Cetăţeni
1. Asigură accesul cetăţenilor şi oferă consultanţă în vederea rezolvării problemelor a căror competenţă o au Consiliul Local şi Primăria Municipiului Giurgiu.
2. Organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către primar, viceprimari şi secretar, participă la audienţe, întocmeşte sinteza problemelor ridicate, înregistrează măsurile dispuse, înaintează note de serviciu / adrese către compartimentele / birourile/ serviciile/ direcţiie/ societăţile de specialitate spre o competentă soluţionare.
3. Preia mesajele, reclamaţiile, sesizările înregistrate la „telefonul cetăţeanului” pe care le prezintă conducerii instituţiei şi le transmite compartimentelor/ birourilor/ serviciilor/ direcţiilor/ societăţilor de specialitate spre o competentă soluţionare.
4. Asigură aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001, dar şi a H.G. nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
5. Asigură soluţionarea petiţiilor în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
6. Asigură buna desfăşurare a întâlnirilor dintre conducerea Primăriei şi reprezentanţii unor organizaţii neguvernamentale, firme, instituţii, reprezentanţe diplomatice prin organizarea, cu respectarea prevederilor legale, a acţiunilor de protocol.
7. Primeşte petiţiile cetăţenilor, dar şi cele depuse de alte instituţii şi/sau autorităţi, venite prin poştă şi/sau curier şi verifică documentaţia depusă,  înregistrându-le pe tipuri de probleme.
8. Eliberează un bon care trebuie să conţină: numărul de înregistrate şi data la care a fost depusă petiţia.
9. Distribuie corespondenţa cu respectarea circuitului documentelor.
10. Primeşte şi expediază răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu.
11. Întocmeşte referatul de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce urmează a fi promovate în consiliul local, din domeniul său de activitate.
12. Asigură respectarea prevederilor legale conform H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul în ceea ce priveşte programul de lucru cu publicul.
13. Asigură respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă de către personalul din cadrul serviciului.
14. Asigură efectuarea instructajelor pe linie de protecţie a muncii şi P.S.I.
15. Asigură respectarea actelor normative în vigoare care reglementează activităţile desfăşurate.
16. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse de conducerea primăriei.

 

Actualizat in - 16.04.2015, la ora 12:53; de catre: prim_giurgiu