Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Registrul Proiectelor de Hotărâri 2020

 

Nr.crt

Inițiator

Conținutul privind Data ședinței în care s-a supus dezbaterii Observații
         
124        
123 Primar Proiect de 16 martie  
122 Primar Proiect de 16 martie  
121 Primar Proiect de 10 martie  
120 Primar Proiect de 03 martie  
119 Primar  Proiect de 03 martie  
118 Primar Proiect de 03 martie  
117 Primar Proiect de 03 martie  
116 Primar Proiect de 03 martie  
115 Primar Proiect de 03 martie  
114 Primar Proiect de 03 martie  
113 Primar Proiect de 03 martie  
112 Primar  Proiect de  03 martie  
111 Primar  Proiect de 03 martie  
110 Primar Proiect de 03 martie  
109 Primar Proiect de 03 martie  
108 Primar Proiect de 03 martie  
107 Primar Proiect de 03 martie  
106 Primar Proiect de 03 martie  
105 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor/indicatorii cheie de performanță pentru consiliul de administrație al S.C.Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru anul 2020 03 martie Retras
104 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Giurgiu Servicii Publice S.A. 03 martie  
103 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.3997/21.01.2020, încheiat între mun.Giurgiu și S.C.Argo 91 S.R.L. 03 martie  
102 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A, aferent anului 2020 03 martie  
101 Primar  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 03 martie  
100 Primar Proiect de hotarare privind încheierea acordului de parteneriat între mun.Giurgiu și Asociația Partida Romilor „PRO EUROPA-Sucursala Giurgiu” 03 martie  
99 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în piețe, târguri și oboare, la contractul nr.50 165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de intees local în mun.Giurgiu  03 martie  
98 Primar Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta Punctului Termic 73 situat în mun. Giurgiu, str.Negru Vodă către Clubul Sportiv F.C.M.Giurgiu 03 martie  
97 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 4,82mp aflat în domeniul public al mun. Giurgiu către E-Distribuție Muntenia 03 martie  
96 Primar Proiect de hotarare privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.3997 din 21.10.2020, încheiat între mun.Giurgiu și S.C. Argo 91 S.R.L.    
95 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea unei convenții între mun. Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A., reprezentând plata penalităților la facturilor neîncasate la scadență 03 martie  
94 Primar  Proiect de hotarare  privind aprobarea unei convenții între mun.Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de sport Chauncey Hardy) 03 martie  
93 Primar Proiect de hotarare privind stabilirea duratei unor contracte de închiriere  pentru terenurile rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 03 martie  
92 Primar Proiect de hotarare privind stabilirea oportunității vânzării ce drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 113,00 mp situat în mun. Giurgiu, str.Tineretului adiacent Bloc E 2 03 martie Respins
91 Primar Proiect de hotarare privind stabilirea duratei unor contracte de închiriere pentru terenurile rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu    
90 Primar Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu 03 martie  
89 Primar  Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada Martie-Mai 2020 03 martie  
88 Primar Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500lei 03 martie  
87 Primar Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8 000lei 03 martie  
86 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 14 februarie  
85 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hot.nr.546/19.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind stabilirea unor contract de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe ce aparțin domeniului public al mun.Giurgiu, precum și celor aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu    
84 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în mun.Giurgiu pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia 03 martie  
83 Primar Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip-construire bază sportivă tip 2, Str. Tineretului nr.87, mun.Giurgiu. jud.Giurgiu 03 martie  
82 Primar Proiect de hotărâre privindprelungirea duratei contractului de închiriere nr.12/10856/05.03.2019, încheiat între mun.Giurgiu și Tabără Valentina 03 martie  
81 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L.aprobată prin H.C.L.M 208/30.05.2019 03 martie  
80 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între mun.Giurgiu și Biblioteca Județeană I.A.Basarabescu afalată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu 03 martie  
79 Primar Proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în mun.Giurgiu către titularii contractelor de închiriere 03 martie  
78 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10559/24.03.2017, încheiat între mun.Gr.și S.C.Link 07 Auto S.R.L. 03 martie  
77 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.2921/12.02.2009 încheiat între mun.Gr. și Stan Marcela și Stan Marin  03 martie  
76 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării ptin atribuire directă a terenului identificat cu număr cadstral 37243, aparținând domeniului privat al mun.Gr.,situat în mun.Gr., strada Tineretului, adiacent Bl.106 03 martie  
75 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 537,00 mp, situat în mun. Giurgiu, Bdul Mihai Viteazu, nr.4A 03 martie  
74 Primar  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu nr.cadastral 37265, aparținând domeniului privat al mun. Giurgiu, situat în mun.Giurgiu, str.Tineretului f.n. 03 martie respins
73 Primar Proiect de hotarare privind actualizarea cererii de finanțare pentru proiectul „lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun.Giurgiu, ansamblul7 ”-POR 3.1.A SUERD 10 februarie  
72 Primar Proiect de hotărâre privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu a activităților dedicate sărbătoririi „zilelor mun.Giurgiu” și darea în administrare a spațiului aferent desfășurării evenimentului 03 martie  
71 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.43 din 29.01.2020 privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din mun.Giurgiu nr.13901 din 20.04.2017 10 februarie  
70 Primar Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență contabilă a primăriei mun.Giurgiu, respectiv din contul 231 „imobilizări corporale în curs de execuție”a unor obiecte de investiții 03 martie  
69 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „infrastructură șos.Alexandriei” 10 februarie  
68 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a mun. Giurgiu” 10 februarie  
67 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al mun.Giurgiu” 10 februarie  
66 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu” 10 februarie  
65 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea art.1 din H.C.L. al mun. Giurgiu nr.420 din 01.11.2019, privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri inerte, practicate de S.C. Rosal Grup S.A. București în mun.Giurgiu 10 februarie  
64 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui segment de drum situat în incinta punctului de trecere a frontierei Giurgiu, D.N.5, Km 63, aflat în proprietatea publică amun.Giurgiu, către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A 04 februarie  
63 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare de colectare, transport și eliminare deșeuri menajere, reziduale și biodeșeuri practicate de S.C.ROSAL GRUP S.A. București, în municipiul Giurgiu 29 ianuarie  
62 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Săndulescu Petronela-Marinela, reprezentant al mun.Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.Apa Service S.A Giurgiu 29 ianuarie  
61 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului de împrumuturi interne pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 29 ianuarie  
60 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L.al mun.Giurgiu nr.62/03.03.2017 pribind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 31.039.930 lei pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local în mun. Giurgiu cu modificările și completările ulterioare 29 ianuarie  
59 Primar Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. mun.Giurgiu la programul termoficare cu suma de 853 645 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului -rețea termică bretea de legătură nord-centru - 29 ianuarie  
58 Primar Proiect de hotărâre privind aciziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.1959/122/2016* aflat în faza recursului după rejudecare pe rolul Curții de Apel București 29 ianuarie  
57 Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru Acord Unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului mun.Giurgiu 29 ianuarie  
56 Primar Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Servicii publice partajate digitalizate-continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în mun.Giurgiu(SEPAR) 29 ianuarie  
55 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea cererii de finanțare pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun.Giurgiu, Ansamblul 6”-POR 3.1.A SUERD 29 ianuarie  
54 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 29 ianuarie  
53 Primar Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții„C.N.I.”S.A.,a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-„Construire bază sportivă TIP 2 - str.Unirii F.N., adiacent Hotel Steaua Dunării”, mun.Giurgiu, jud.Giurgiu 29 ianuarie  
52 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de iluminat public în mun.Giurgiu și a documentației de atribuire 29 ianuarie  
51 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru „Centrul Modular Logistic”pe terenul din Giurgiu, șos.Portului nr.1, Zona Liberă Giurgiu, beneficiar SC VLD LOGISTIC SRL 29 ianuarie  
50 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente 29 ianuarie  
49 Primar Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al stațiilor de lucru PC cu sistem complet din patrimoniul mun.Giurgiu în patrimoniul unităților de învățământ aflate pe raza mun.Giurgiu 29 ianuarie  
48 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru Strada Gării, tronson Piața Gării-CEC Bank 29 ianuarie  
47 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații cu destinație de birouri aflate în proprietate publică a mun.Giurgiu către S.C.Pază Publică Giurgiu S.A 29 ianuarie  
46 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pentru anul 2020 29 ianuarie  
45 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.3008/23.01.2015, încheiat între mun.Giurgiu și Societatea Comercială ENIGMA S.R.L.și aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 37243, aparținând domeniului privat al mun.Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc 106    
44 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 40297, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, intersecția Șos.Ghizdarului cu Șos.Bălănoaiei 29 ianuarie  
43 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40301 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului adiacent nr.62    
42 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40307 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Zefirului adiacent nr.18     
41 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud.Giurgiu, mun. Giurgiu,Bulevardul Mihai Viteazul, Str.Unirii fn etapa II”, totalizând 44 unități locative, 29 ianuarie  
40 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului maxim al remunerației pentru conducerea societăților cu capital majoritar al municipiului Giurgiu, în anul 2020 29 ianuarie  
39 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.17342/236/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu 29 ianuarie retras
38 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Giurgiu nr.13901/20.04.2017 29 ianuarie  
37 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor „Oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și „ Școala după școală” pentru perioada ianuarie-iunie 2020 29 ianuarie  
36 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului „Copiii și părinții romi vor la școală”pentru perioada ianuarie-iunie 2020 29 ianuarie  
35 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri date în custodia S.C.Global Energy Production S.A Giurgiu, în faliment, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării 29 ianuarie  
34 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Giurgiu din Asociația orașe energir în România (OER) 29 ianuarie  
33 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții și Organigramei S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 29 ianuarie  
32 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu 29 ianuarie  
31 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu 29 ianuarie  
30 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal 29 ianuarie  
29 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu 29 ianuarie  
28 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L., întocmită în baza listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L. nr.208 din 30 mai 2019 29 ianuarie  
27 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea nr.233/29 iunie 2017    
26 Primar Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea M.A.I. prin I/T.P.F. Giurgiu, în domeniul public al municipiului Giurgiu 29 ianuarie  
25 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale 29 ianuarie  
24 Primar Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii nr.5/09 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 29 ianuarie  
23 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40301 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului adiacent nr.62

29 ianuarie

03 martie

amânat

respins

22 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și Studiului de oportunitate în vederea concesionării fără licitație publică, a terenului identificat cu număr cadastral 40292, aparținând domeniului privat  al Municipiului Giurgiu, situat în strada Victoriei, adiacent nr.8A 29 ianuarie  
21 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40307 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Zefirului adiacent nr.18  29 ianuarie  
20 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 29 ianuarie  
19 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 29 ianuarie  
18 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500 lei 29 ianuarie  
17 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „Strada Gării, tronson Piața Gării-CE; Bank”    
16 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2020 29 ianuarie  
15 Primar Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru atribuirea către S.C. Apa Service S.A. a contractului-reabilitare rețea apă str.1 decembrie 1918 29 ianuarie  
14 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local,  care se vor acorda în anul 2020 29 ianuarie  
13 Primar

Proiect de hotărâre privind participarea UAT municipiul Giurgiu la programul termoficare cu suma 99 616 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului-centrala termică zona Istru

29 ianuarie  
12 Primar

Proiect de hotărâre privind participarea UAT municipiul Giurgiu la programul termoficare cu suma de 564 694lei și așalonarea multianuală a implementării proiectului -centrala termică zona Giurgiu Nord 

29 ianuarie  
11 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea nr.233/29 iunie 2017, privind atribuirea denumirii, includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a spațiilor pentru mijloacele de transport în comun din municipiul Giurgiu și transmiterea lor în folosință gratuită către S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A     
10 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unei clădiri dezafectate aflată în incinta liceului teoretic Tudor Vianu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării. 29 ianuarie  
9 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea art.3din H.C.L. nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu”, cod proiect RoBg-424, cu modificările ulterioare. 29 ianuarie  
8 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență a unor obiecte de inventar 29 ianuarie  
7 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. a unor obiecte de inventar 29 ianuarie  
6 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.    
5 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar local pe anul 2019, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019 09 ianuarie  
4 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A  09 ianuarie  
3 Primar Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor precum și a profesorilor îndrumători/competitor care au obținut premiul I, II, III, Mențiune și Premiul Special la Olimpiade Naționale anul 2019 din bugetul provizoriu al anului 2020 09 ianuarie  
2 Primar Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor care au obținut premiul I, II, III la etapa națională și internațională a concursurilor/competițiilor sportive, în anul 2019 precum și premierea profesorilor antrenori ai elevilor din bugetul provizoriu al anului 2020 09 ianuarie  
1 Primar Proiect de hotărâre privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia 09 ianuarie  

 

Actualizat in - 05.06.2020, la ora 08:52; de catre: Cezar Inoll