Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Registrul Proiectelor de Hotărâri 2020

 

Nr.crt

Inițiator

Conținutul privind Data ședinței în care s-a supus dezbaterii Observații
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
395   Proiect de hotărâre privind actualizarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul municipiului Giurgiu    
394   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 24 septembrie  
393   Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L.M. nr.185/28.05.2020 21 septembrie  
392   Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării angajamentului formalpe care municipiul Giurgiu și-l asumă ca oraș gazdă în organizarea campionatului european de fotbal Under 21, din anul 2023, în eventualitatea în care România va fi desemnată țară organizatoare a Campionatului European Under 21 21 septembrie  
391   Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500 lei 21 septembrie  
390   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 21 septembrie  
389   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 21 septembrie  
388   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Cimitirul Bălănoaia II 21 septembrie  
387   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de auditare și a situațiilor financiare pentru societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 21 septembrie  
386   Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.262/30.07.2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu 21 septembrie  
385   Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 21 septembrie  
384   Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 74 100 lei reprezentând drepturi salariale pentru personalul care urmează a fi încadrat temporar de către unitățile de învățământ în contextul stării de alertă 11 septembrie  
383   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 11 septembrie  
382   Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8 000 lei    
381   Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 10 000 000 pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, în vederea realizării de investiții publice de interes local 07 septembrie  
380   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei parte integrantă la H.C.L. nr.311/20.08.2020 privind aprobarea valorii totale și a cheltuielilor aferente Proiectului îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 122373 07 septembrie  
379   Proiect de hotărâre privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, conform OUG 114/2018 pentru Proiectul îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 122373 07 aeptembrie  
378   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Universitatea de Arhitectură de Urbanism „Ion Muncu” 07 septembrie  
377   Proiect de hotărâre privind înființarea unui „Parc industrial Giurgiu Est S.A” 07 septembrie  
376   Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.1140/122/2020, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu 07 septembrie retras
375   Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 07 septembrie  
374   Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul și unitatea Mulitară 01924 București 07 septembrie  
373   Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii consiliului consultativ pe probleme de tineret al municipiului Giurgiu și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 17 septembrie  
372   Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.Giurgiu, aprobat prin H.C.L.nr.343 din data de 28.08.2019, modificată și cpmpletată prin H.C.L. nr.359 din 18.09.2019 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Giurgiu 07 septembrie  
371   Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea  S.C.E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru 27 construcții speciale, reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și a terenurilor aferente 07 septembrie  
370   Proiect de hotărâre privind includerea unor obiective de investiții din zona Biserica Sfinții Martiri  Brâncoveni în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu, însușit prin H.C.L. nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare 07 septembrie   
369   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții„trotuare strada 1 Decembrie 1918, tronsonȘos.Prieteniei-D.J. 507” 07 septembrie  
368   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții „teren de sport multifuncțional la școala generală nr.6” 07 septembrie  
367   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investițieipentru „ansamblul loc de joacă zonă urbană marginalizată” 07 septembrie  
366  

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții         construirea/modernizarea/renovarea unui centru comunitar integrat” (CCI) 

07 septembrie  
365   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 10 000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local 07 septembrie  
364   Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 000 lei 31 august  
363   Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu 07 septembrie  
362   Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 07 septembrie  
361   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu 07 septembrie  
360   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 28 august  
359   Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2019 28 august  
358   Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorotăți finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L.NR.185/28.05.2020 28 august  
357   Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2020 28 august  
356   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 28 august  
355   Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu 28 august  
354   Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada Septembrie-Octombrie 2020 28 august  
353   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren, identificat cu număr cadastral 37265, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului F.N. 28 august  
352   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu număr cadastral 37306, în suprafață de 113,00 mp., situat în municipiul Giurgiu, strada Tinerului, adiacent Bl.E2 28 august  
351   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (FAZA DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „studiu de fezabilitate pentru dispecerizare și modernizare sistem de transport și distribuție egent termic, etapa a-II-a” 28 august  
350   Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și valorificării prin vânzare a unui tronson de conducte de transport agent termic și a documentației de atribuire  necesară organizării licitației publice deschisă cu strigare 28 august  
349   Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării Consiliului Județean Giurgiu privind încetarea dreptului de administrare a unui spațiu situat în incinta Dispensarului Policlinic Giurgiu 28 august  
348   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - PT62, identificat cu număr cadastral 36159, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului F.N. 28 august  
347   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - PT 63, identificat cu număr cadastral36197, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului F.N. 28 august  
346   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a spațiului, identificat cu număr cadastral 36341, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, Str.Ierusalim 3000 28 august  
345   Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și raportului de evaluare necesar concesionării prin atribuire directă a unui teren, în suprafață de 4 450 mp., identificat cu număr cadastral 35752, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Portului FN, adiacent Ștrand-Bazin Veriga 28 august  
344   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării nr.37, municipiul Giurgiu 28 august  
343   Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu, includerea în Nomenclatorul Stradal și atribuirea de denumire 28 august  
342   Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii enor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu 28 august  
341   Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a unui număr de 27 construcții speciale reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și a terenurilor aferente și aprobarea rapoartelor de evaluare 28 august  
340   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 28 august  
339  

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale și a cheltuielilor aferente proiectului îmbunătățire infrastructură educațională Școala gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 122373

21 august  
338   Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „Centrala termică zona termică Giurgiu Nord” situată în municipiul Giurgiu, Str.Gloriei nr.5 și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 21 august  
337   Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții între municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, stadionul Dunărea și Baza de spaort Chanuncey Hardy) 28 august  
336   Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Asociația Licurici Giurgiu 28 august  
335   Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și școala gimnazială nr.10 pentru sustenabilitatea proiectului ”Copiii și părinții romi vor la școală” pentru perioada septembrie-decembrie 2020 28 august  
334   Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și școala gimnazială nr.10 pentru sustenabilitatea proiectelor ”oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și ”școala după școală-primul pas spre succesul școlar și profesional”pentru perioada septembrie-decembrie 2020 28 august  
333   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în piețe, târguri și oboare , la contractul nr.50 165/23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Giurgiu 28 august  
332   Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Giurgiu pentru perioada 2020-2027”  11 august  
331   Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință cu privire la prelungirea termenelor limită din calendarul de selecție pentru ocuparea pozițiilor de director din cadrul S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 11 august  
330   Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență a unui mijloc fix cu denumirea „Soft gestionare locuri de veci pentru cimitirele din municipiul Giurgiu” 28 august  
329   Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar în sumă de 2 000lei 28 august  
328   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 11 august  
327   Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C.Liber Trans Com SRL, referitor la serviciul de transport local pentru categoria subvenționată-elevi 28 august  
326   Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al MUnicipiului Giurgiu pentru ședința extraordinară din data de 04 august 2020 04 august  
325 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice ( faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu” 04 august  
324 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 30 iulie  
323 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 113,00 mp, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc E2 30 iulie retras
322 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu număr cadastral 37265, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului F.N. 30 iulie retras
321 Primar Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului în vederea stabilirii coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Podul de la Giurgiu peste Dunăre pe DN5, Km 64-884- inclusiv drumul de acces de la ieșirea din Vamă până la intrarea pe pod„și preluarea de către municipiul Giurgiu a unor terenuri ce fac parte din coridorul de expropriere 30 iulie  
320 Primar Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului consiliului local în vederea înființării unui „Parc Industrial”Giurgiu 30 iulie  
319 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui segment de drum aflat în proprietatea publică a municipiului Giurgiu precum și predarea sectorului de drum DN5, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu către Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.  30 iulie  
318 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de atribuire în folosință nr.5786/25.03.1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și S.C.Ghe.Ștubeanu SRL 30 iulie  
317 Primar Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale a acționarilor și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în adunarea generală a acționarilor la Societatea Comercială Apa Service S.A.Giurgiu pentru numirea unui administrator provizoriu în consiliul de administrație al societății 30 iulie  
316 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea rticolelor 2 și 3 din H.C.L. nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului „ reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu” cod proiect RoBg-424, cu modificările ulterioare  30 iulie  
315 Primar Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 30 iulie  
314 Primar Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 30 iulie  
313 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru „Locuință în regim Sp+P+1e„ pe terenul din Giurgiu, strada Lupeni nr.9, beneficiari Munteanu Cristian-Manuel și Munteanu Mădălina-Nicoleta 30iulie  
312 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.273/29 iulie 2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte în domeniul public al municipiului Giurgiu înscrise în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr. 135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Giurgiu  30 iulie  
311 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor imobile situate în municipiul Giurgiu 30 iulie   
310 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 pentru societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 30 iulie  
309 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea îndeplinirii criteriilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019 pentru administratorii executivi și neexecutivi , membri în consiliul de administrație al Societății Administrația Zonei Libere S.A.„ 30 iulie  
308 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului „ actualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a municipiului Giurgiu” 30 iulie  
307 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extindere carosabil strada Arcului” 30 iulie  
306 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ ansamblu de locuințe sociale zona Istru, 20 apartamente-municipiul Giurgiu„ 30 iulie  
305 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ansamblu de locuințe sociale zona Obor 55 apartamente-municipiul Giurgiu” 30 iulie  
304 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu 30 iulie  
303 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2 000 lei 30 iulie  
302 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu 30 iulie  
301 Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L. nr.185/28.05.2020

30 iulie  
300 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului giurgiu în domeniul privat a unui tronson de conducte de transport agent termic în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării 30 iulie  
299 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 30 iulie  
298 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2 000 lei 30 iulie  
297 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 500 lei 30 iulie  
296 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și școala gimnazială arondată Savin Popescu din municipiul Giurgiu 21 iulie  
295 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala gimnazială nr.3, arondate școlii gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu 21 iulie  
294 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:școala gimnazială nr.10 din municipiul Giurgiu 21 iulie  
293 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu număr cadastral 35442, aparțănând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Bdul Mihai Viteazu nr.4A 30 iulie  
292 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 40,00mp situat în municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor Nr.12 30 iulie  
291 Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului PT-63, identificat cu număr cadastral 36197, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în Str.Tineretului, F.N. 30 iulie  
290 Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului PT-62, identificat cu număr cadastral 36159, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în Str.Tineretului, F.N. 30 iulie  
289 Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a spațiului identificat cu număr cadastral 36341, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în incinta dispensarului nr.5-9, Str.Ierusalim 3000 30 iulie  
288 Primar Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulariși nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de constatatre a unui credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local 21 iulie  
287 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona locuințe sociale” 21 iulie  
286 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga 21 iulie  
285 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Poor Construct S.R.L. 15 iulie 21 iulie  
284 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 21 iulie  
283 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și tarifele acestora aprobate prin H.C.L.nr.325/29.08.2018    
282 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului Stradal 30 iulie  
281 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A 30 iulie  
280 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul nr.21667/05.06.2015 30 iulie  
279 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proceduri de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu 30 iulie  
278 Primar Proiect de hotărâre privind probarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A. aferente anului 2019 30 iulie  
277 Primar Proiect de hotărâre privind restificarea anexei la Hotărârea nr.15/23.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe 21 iulie  
276 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 30 iulie  
275 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul II 2020 30 iulie  
274 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația „Prietenii de lângă tine”  30 iulie  
273 Primar Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Giurgiu    
272 Primar Proiect de hotărâre privind premierea elevilor claselor aV-a, a VI-a, a Vii-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, din unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, care au obținut media 10 la finalul anului școlar 2019-2020  10 iulie  
271 Primar Proiect de hotărâre privind premierea absolventei clasei a XII-a care a obținut cel mai bun rezultat la examenul de bacalaureat, sesiunea I, anul 2020 10 iulie  
270 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu 10 iulie  
269 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 10 iulie  
268 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractății și garantării unei linii de credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local 10 iulie  
267 Primar Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare prin atribuire directă a unui teren în suprafață de 4.450 mp., identificat cu numărul cadastral 35752, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Portului F.N., adiacent Ștrand-Bazin Verigă 10 iulie  
266 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 și titulaturii H.C.L. nr.489 din 05.12.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Copmpania Națională de Investiții(C.N.I.)S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot-„Sală de educație fizică școlară”din municipiul Giurgiu, strada Nicolae Iorga nr.34 10 iulie  
265 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Evidență a Persoanelor municipiului Giurgiu    
264 Primar Proiect de hotărâre privind premierea elevei clasa a VIII-a care a obținut rezultate deosebite-media 10- la evaluarea națională, anul 2020 02 iulie  
263 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 și titulaturii H.C.L. nr.488/05.12.2017 privind predarea către Ministerul dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții(C.N.I.) S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilor-„sală de sport cu tribună și 180 de locuri „ din municipiul Giurgiu, str.1 Decembrie 1918, nr.83 02 iulie  
262 Primar Proiect de hotărâre privind premierea elevilor claselor a VIII-a și a XII-a care au obținut media 10 în anul școlar 2019-2020, respectiv premierea elevilor claselor a VIII-a și a XII-a care au obținut media 10 pe ultimii 4 ani de studiu, din unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu 02 iulie  
261 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 02 iulie  
260 Primar Proiect de hotărâre privind susținerea unității de învățământ școala gimnazială „Academician Marin Voiculescu” în vederea accesării și implementării proiectului european „Părinții aproape de copii” 25 iunie  
259 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 25 iunie  
258 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 25 iunie  
257 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 25 iunie  
256 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuințelor A.N.L.aprobată prin H.C.L. NR.185/28.05.2020 25 iunie  
255 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 25 iunie  
254 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru 5 imobile de necesitate din str.Dâmboviței (zona Obor) și stabilirea chiriei în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare 25 iunie  
253 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de parteneriat nr.15 545/11.03.2020 încheiat cu Asociația Partida Romilor „Pro Europa”-sucursala Giurgiu 25 iunie  
252 Primar Proiect de hotărâre privind premierea șefilor de promoție din Instituțiile de tip gimnazial și liceal din mnicipiul Giurgiu 25 iunie  
251 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu 25 iunie  
250 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor credite pentru instituții de la Banca Comercială Patria Bank pentru S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 25 iunie  
249 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Socială Giurgiu a 2 apartamente pentru tinerii postinstituționalizați 25 iunie  
248 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare pentru promovarea unei acțiuni în vederea anulării facturii fiscale GRGU19 număr 23246 emisă de Girexim Universal S.A. la data de 02.03.2020 25 iunie  
247 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „construcție hidrotehnică Canal Cama-etapa 2” 25 iunie  
246 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Cultural Local „Ion Vinea”Giurgiu 25 iunie  
245 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.,pentru anul 2020 25 iunie  
244 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de novație între municipiul Giurgiu și S.C. Diplomatic Car Service S.R.L. 25 iunie  
243 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.23298/30.06.2017, încheiat între municipiul Giurgiu și S.C.Luci și Iuli S.R.L. 25 iunie  
242 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.7577/03.05.2010 încheiat între municipiul Giurgiu și S.C. Anateg S.R.L., ca urmare a concesiunii contractului de concesiune 25 iunie  
241 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.26181 din 07.07.2015, modificată prin actul adițional nr.1/48177/15.10.2019, încheiat între municipiului Giurgiu și S.C. Claudia Com S.R.L. 25 iunie  
240 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.20417/11.11.2004, prelungit prin actul adițional nr.355229/15.11.2019, încheiat între municipiul Giurgiu și Cabinet Medical Individual Galie Cătălina 16 iunie  
239 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.237/27.06.2019 prin aprobarea documentației tehnico--economică, pentru obiectivul de investiții „rețea termică bretea de legătură Sud (N-C-S)” 25 iunie  
238 Primar Proiect de hotărâre privind adăugarea anexei nr.3 la H.C.L.nr.146/07.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 17 și racord PT 62 16 iunie  
237 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții eferente 19 aprilie  
236 Primar Proiect de hotărâre privind implementarea în cadrul S.C.Uzina Termoelectrica Production S.A.Giurgiu, având autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, pentru ocuparea funcțiilor de director general, director tehnic, director economic și director comercial 25 iunie  
235 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C.E-Distribuție Muntenia S.A.pentru terenul în suprafață totală de 125 mp situat în municipiul Giurgiu 25 iunie  
234 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu 25 iunie  
233 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.166/30.04.2020 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu de includere în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „Centrală termică zona Istru” situată în municipiul Giurgiu, Str.Sloboziei F.N. și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 25 iunie  
232 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.269/25.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip -amplasamentului „construire bază sportivă tip 2 Colegiul Național Ion Maiorescu, Str.Uzinei nr.30B, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu 25 iunie  
231 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Giurgiu 25 iunie  
230 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C.Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 25 iunie  
229 Primar Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al municipiului Giurgiu, către S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență  25 iunie  
228 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
227 Primar Proiect de hotărâre privind regulamentul de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama 30 iulie  
226 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare și negociere directă din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 30 iulie  
225 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind funcționarea Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu 30 iulie  
224 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind funcționarea compartimentului Administrare Piața de Pește, în vederea comercializării și/sau depozitării alimentelor de către agenții economici/persoane fizice din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 30 iulie  
223 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta Punctului Termic 12, situat în municipiul Giurgiu, strada Portului F.N., către Asociația de Proprietari „Piața Centrală”Giurgiu    
222 Primar Proiect de hotărâre privind declararea ca obiectiv de utilitate publică de interes local a „Cimitirului Bălănoaia” ce se va realiza pe terenul agricol în suprafață de 33806,00 mp, identificat prin nr. cadastral 39328  28 mai  
221 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „amenajare spațiu pentru arhivă în incinta Incubatorului de Afaceri” 28 mai  
220 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „sistematizare vertical zonă adiacent 610” 28 mai  
219 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „recompartimentare bloc C1-Locuințe Sociale” 28 mai  
218 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea imdicatorilor tehnico-economici pentru „realizare patinoar, municipiul Giurgiu” 28 mai  
217 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 28 mai  
216 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 28 mai  
215 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., aferente anului 2020 28 mai  
214 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 pentru modificarea inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie 28 mai  
213 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 28 mai  
212 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin licitație publică a unor spații disponibile excedentare situate în incinta internatului Colegiului Național Ion Maiorescu din municipiul Giurgiu 28 mai  
211 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.28.776/20.06.2019 încheiat între municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Total Media Outdoor S.R.L. 28 mai  
210 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu 28 mai  
209 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „desmembrare teren în 7 loturi”beneficiar S.C.Palas S.R.L.    
208 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii desfășurării ședințelor Consiliului Local și ale Comisiilor de Specialitate prin mijloace electronice și pe perioada Stării de Alertă  20 mai  
207 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 20 mai  
206 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării modalității de invitare la Primărie a persoanelor fizice care au obligația declarării datelor în Registrul Electoral 28 mai  
205 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu nr. cadastral 40226aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălcescu nr.6    
204 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Giurgiu Construcții Edilitare 28 mai  
203 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării prin vânzare precum și a documentației de atribuire în vederea organizării licitației publice deschisă cu strigare a navei de pasageri Valahia 28 mai  
202 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor instalații termice dezafectate aferente Punctului Termic 18 și documentația de atribuirea necesară organizării licitației publice deschisă cu strigare 28 mai  
201 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat al municipiului Giurgiu în domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia din loturi 28 mai  
200 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții și Organigramei S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 28 mai  
199 Primar Proiect de hotărâre privind darea în administrare a investiției „sală de educație fizică școlară-proiect pilot, municipiul Giurgiu, Strada Episcopiei (fostă Portului)nr.21”, către Inspectoratul Școlar -Școala Gimnazială nr.7 Giurgiu 28 mai  
198 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. pentru terenul în suprafață de 20.00 mp, situat în Strada Prunaru din municipiul Giurgiu 28 mai  
197 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada Iunie-August 2020 28 mai  
196 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pentru acordarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani 28 mai  
195 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutorului pentru plata bonelor    
194 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 08 mai  
193 Primar Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiunea asupra imobilului „Casă” situat în strada Gării nr.73, municipiul Giurgiu 08 mai  
192 Primar Proiect de hotărâre privind sărbătorirea zilei de 1 Iunie 2020- ziua internațională a copilului, în municipiul Giurgiu 08 mai  
191 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra enui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu 08 mai  
190 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu 08 mai  
189 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriulSDL Giurgiu 08 mai  
188 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr.548/19.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, a principalilor indicatori tehnico-economici 08 mai  
187 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale operatorului regional Apa Service S.A. Giurgiu aferente anului 2020    
186 Primar Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale municipiului Giurgiu 25 iunie  
185 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul I 2020 30 aprilie  
184 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 30 aprilie  
183 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „ansamblul loc de joacă zona urbană marginalizată” 30 aprilie  
182 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 mai 2020-15 octombrie 2020 30 aprilie  
181 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 mai 2020-15 octombrie 2020 30 aprilie  
180 Primar Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „sală de educație fizică școlară-proiect pilot, municipiul Giurgiu, str. Episcopiei(fostă Portului) nr.21” 30 aprilie  
179 Primar Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „Realizare centrală termică zona Istru, situată în municipiul Giurgiu, str.Sloboziei F.N. și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 30 aprilie  
178 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență, a unui număr de 12 bucăți -sisteme de supraveghere video model QSMART PRO  30 aprilie  
177 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-Zona locuințe sociale” 30 aprilie  
176 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” 08 mai  
175 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru teren de sport multifuncțional șa școala generală nr.6 30 aprilie  
174 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani 30 aprilie  
173 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții între municipiul giurgiu și S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile de deszăpezire aferente sezonului de iarnă 2019-2020 30 aprilie  
172 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotîrârea nr.233/29.06.2017, privind atribuirea denumirii, includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a stațiilor pentru mijloacele de transport în comun din municipiul Giurgiu și transmiterea lor în folosință gratuită către S.C. GiurgiuServicii Locale S.A.  30 aprilie  
171 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei 30 aprilie  
170 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei 30 aprilie  
169 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Schitului Sf. Nicolae Giurgiu 30 aprilie  
168 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii pierderii înregistrate de S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A 30 aprilie  
167 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A aferente anului 2019 30 aprilie  
166 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.344/122/2020 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu  30 aprilir  
165 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare materiale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Valșca” al Județului Giurgiu, necesare combaterii și prevenirii  virusului Covid-19 08 aprilie  
164 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT71 și racord PT62 08 aprilie  
163 Primar Proiect de hotărâre privind anularea hotărârii consiliului local al municipiului Giurgiu nr.451/01.11.2019 și aprobarea unor credite de investiții pentru Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 30 aprilie  
162 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 08 aprilie  
161 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Barbu Cristian 08 aprilie  
160 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 08 aprilie  
159 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare pentru a sprijini persoanele aflate în situații de risc ca urmare a stării de urgență 08 aprilie  
158 Primar Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației necesare pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecției cu coronavirus din municipiul Giurgiu

08 aprilie

06 aprilie

retras

 

157 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final nr.18.328/26.03.2020 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în Adunarea Generalăa Acționarilor de la S.C.Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu, pentru numirea menbrilor în Consiliul de Administrație la această societate 08 aprilie  
156 Primar Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postederare de la uniunea europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local  31 martie  
155 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare materiale pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu, necesare combaterii și prevenirii răspândirii vorusului COVID-19 31 martie  
154 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.30938/02.12.2008 încheiat între municipiul Giurgiu și Societatea Comercială MMG CONSTRUCT S.R.L. 08 aprilie  
153 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.260/122/2020 aflat pe rolul tribunalului Giurgiu 08 aprilie  
152 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cordării unor ajutoare de urgență familiilor și persoanelor aflate în stare de necesitate ca urmare a pandemiri SARS-COV-2 27 martie  
151 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 27 martie  
150 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRACUM S.A. GIURGIU aferent anului 2020 08 aprilie  
149 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizate pentru obiectivul de investiții ”reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din municipiul Giurgiu zona Centru și Alexandriei”și a cheltuielilor aferente implementării proiectului -POR 3.1. ASUERD 24 martie  
148 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată(faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din municipiul Giurgiu -zona Centru și Alexandriei”-POR 3.1.ASUERD 24 martie  
147 Primar Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al unor stații de lucru pc cu sistem complet și al unor videoproiectoare interactive cu proiecție la distanță ultrascurtă din patrimoniul municipiului Giurgiu în patrimoniul unităților de învățământ gimnaziale aflate pe raza municipiului Giurgiu 08 aprilie  
146 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de voluntariat 24 martie  
145 Primar Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr.375 din 25 septembrie 2019 24 martie  
144 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 24 martie  
143 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții 24 martie  
142 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 110.300.000lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană în vederea realizării de investiții publice de interes local  24 martie  
141 Primar Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației necesare și a altor necesități de trai pentru persoanele izolate la domiciliu 24 martie  
140 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu 08 aprilie  
139 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanisticzonal „Cimitir Bălănoaia”beneficiar Primăria municipiului Giurgiu 08 mai retras
138 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru copiii înscriși la creșa nr.1 Giurgiu, suportată de părinți/reprezentanții legali care au domiciliul în municipiul Giurgiu, pentru anul 2020 08 mai  
137 Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Giurgiu a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 2.474mp situat în municipiul Giurgiu 08 aprilie  
136 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu 08 aprilie  
135 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local, prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă 08 mai  
134 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de înregistrare pentru copiii înscriși la creșa nr.1, suportată de părinți/reprezentanții legali care au domiciliul în municipiul Giurgiu, pentruanul 2020    
133 Primar Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui autoturism către S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 08 aprilie  
132 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea contractului între municipiul Giurgiu și Direcția de Sănătate Publică Giurgiu pentru decontarea cheltuielilor aferente carantinei pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate de covid-19 și sunt cazate în municipiul Giurgiu 16 martie  
131 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 16 martie  
130 Primar Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației necesare și a altor necesități de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecției cu coronavirus din municipiul Giurgiu 10 martie  
129 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu 08 aprilie  
128 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C.Liber Trans Com S.R.L.,referitor la serviciul de transport local pentru categoria subvenționată-elevi 08 aprilie  
127 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelo și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 30 aprilie  
126 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizată pentru proiectul îmbunătățire infrastructură educațională școala gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B.,POR 2014-2020 03 martie  
125 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul îmbunătățire infrastructură educațională școala gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B.,POR 2014-2020 03 martie  
124 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și atribuirea contractului de lucrări către Societatea Apa Service S.A. pentru obiectivul de investiții „reabilitare rețea de apă str.1 Decembrie 1918” 03 martie  
123 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „realizare parcare adiacent Biserica Sf.Nicolae” 03 martie  
122 Primar Proiect de hotărâre privind implementarea în cadrul Sacietății Uzina Termoelectrica Production S.A.Giurgiu, având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 03 martie  
121 Primar Proiect de hotărâre privind chiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.28093/3/2019 în faza recursului aflat pe rolul Curții de Apel București 03 martie  
120 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferent 03 martie  
119 Primar  Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Poliției Locale și aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului mun.Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor    
118 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 03 martie  
117 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 03 martie  
116 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizată pentru proiectul „îmbunătățire infrastructură educațională Sfântul Gheorghe din mun. Giurgiu”-POR 2014-2020 Axa 10.1.b 03 martie  
115 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor principali tehnico-economici actualizați pentru proiectul „îmbunătățire infrastructură educațională școala Sf.Gheorghe din mun.Giurgiu”-POR 2014-2020, aXA 10.1.b 03 martie  
114 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” parcări adiacent bl.60 Vamă” 03 martie  
113 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” realizare parcări adiacent bloc C3” 03 martie  
112 Primar  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” reabilitare carosabil str.V.Alecsandri, Salciei și M.Sadoveanu” 03 martie  
111 Primar  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „loc d joacă pentru copii adiacent bloc 67/1D”  03 martie  
110 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii nr.464/27.11.2017 03 martie  
109 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Sfântul Gheorghe  03 martie  
108 Primar Proiect de hotărâre privire acordarea unui sprijin financiar parohiei „Sfinții Martiri Brâncoveni” 03 martie  
107 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de asociere nr.10/30.06.2003 încheiat între mun. Giurgiu și S.C.Nixi Cafenea S.R.L. 03 martie  
106 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza mun.Giurgiu pentru care nu există obligativitatea înmatriculării 08 aprilie  
105 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor/indicatorii cheie de performanță pentru consiliul de administrație al S.C.Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru anul 2020 03 martie Retras
104 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Giurgiu Servicii Publice S.A. 03 martie  
103 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.3997/21.01.2020, încheiat între mun.Giurgiu și S.C.Argo 91 S.R.L. 03 martie  
102 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A, aferent anului 2020 03 martie  
101 Primar  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 03 martie  
100 Primar Proiect de hotarare privind încheierea acordului de parteneriat între mun.Giurgiu și Asociația Partida Romilor „PRO EUROPA-Sucursala Giurgiu” 03 martie  
99 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în piețe, târguri și oboare, la contractul nr.50 165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de intees local în mun.Giurgiu  03 martie  
98 Primar Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta Punctului Termic 73 situat în mun. Giurgiu, str.Negru Vodă către Clubul Sportiv F.C.M.Giurgiu 03 martie  
97 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 4,82mp aflat în domeniul public al mun. Giurgiu către E-Distribuție Muntenia 03 martie  
96 Primar Proiect de hotarare privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.3997 din 21.10.2020, încheiat între mun.Giurgiu și S.C. Argo 91 S.R.L.    
95 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea unei convenții între mun. Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A., reprezentând plata penalităților la facturilor neîncasate la scadență 03 martie  
94 Primar  Proiect de hotarare  privind aprobarea unei convenții între mun.Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de sport Chauncey Hardy) 03 martie  
93 Primar Proiect de hotarare privind stabilirea duratei unor contracte de închiriere  pentru terenurile rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 03 martie  
92 Primar Proiect de hotarare privind stabilirea oportunității vânzării ce drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 113,00 mp situat în mun. Giurgiu, str.Tineretului adiacent Bloc E 2 03 martie Respins
91 Primar Proiect de hotarare privind stabilirea duratei unor contracte de închiriere pentru terenurile rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu    
90 Primar Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu 03 martie  
89 Primar  Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada Martie-Mai 2020 03 martie  
88 Primar Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500lei 03 martie  
87 Primar Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8 000lei 03 martie  
86 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 14 februarie  
85 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hot.nr.546/19.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind stabilirea unor contract de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe ce aparțin domeniului public al mun.Giurgiu, precum și celor aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu    
84 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în mun.Giurgiu pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia 03 martie 2020  
83 Primar Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip-construire bază sportivă tip 2, Str. Tineretului nr.87, mun.Giurgiu. jud.Giurgiu 03 martie 2020  
82 Primar Proiect de hotărâre privindprelungirea duratei contractului de închiriere nr.12/10856/05.03.2019, încheiat între mun.Giurgiu și Tabără Valentina 03 martie 2020  
81 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L.aprobată prin H.C.L.M 208/30.05.2019 03 martie 2020  
80 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între mun.Giurgiu și Biblioteca Județeană I.A.Basarabescu afalată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu 03 martie 2020  
79 Primar Proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în mun.Giurgiu către titularii contractelor de închiriere 03 martie 2020  
78 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10559/24.03.2017, încheiat între mun.Gr.și S.C.Link 07 Auto S.R.L. 03 martie 2020  
77 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.2921/12.02.2009 încheiat între mun.Gr. și Stan Marcela și Stan Marin  03 martie 2020  
76 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării ptin atribuire directă a terenului identificat cu număr cadstral 37243, aparținând domeniului privat al mun.Gr.,situat în mun.Gr., strada Tineretului, adiacent Bl.106 03 martie 2020  
75 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 537,00 mp, situat în mun. Giurgiu, Bdul Mihai Viteazu, nr.4A 03 martie 2020  
74 Primar  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu nr.cadastral 37265, aparținând domeniului privat al mun. Giurgiu, situat în mun.Giurgiu, str.Tineretului f.n. 03 martie 2020 respins
73 Primar Proiect de hotarare privind actualizarea cererii de finanțare pentru proiectul „lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun.Giurgiu, ansamblul7 ”-POR 3.1.A SUERD 10 februarie 2020  
72 Primar Proiect de hotărâre privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu a activităților dedicate sărbătoririi „zilelor mun.Giurgiu” și darea în administrare a spațiului aferent desfășurării evenimentului 03 martie 2020  
71 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.43 din 29.01.2020 privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din mun.Giurgiu nr.13901 din 20.04.2017 10 februarie 2020  
70 Primar Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență contabilă a primăriei mun.Giurgiu, respectiv din contul 231 „imobilizări corporale în curs de execuție”a unor obiecte de investiții 03 martie 2020  
69 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „infrastructură șos.Alexandriei” 10 februarie 2020  
68 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a mun. Giurgiu” 10 februarie 2020  
67 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al mun.Giurgiu” 10 februarie 2020  
66 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu” 10 februarie 2020  
65 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea art.1 din H.C.L. al mun. Giurgiu nr.420 din 01.11.2019, privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri inerte, practicate de S.C. Rosal Grup S.A. București în mun.Giurgiu 10 februarie 2020  
64 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui segment de drum situat în incinta punctului de trecere a frontierei Giurgiu, D.N.5, Km 63, aflat în proprietatea publică amun.Giurgiu, către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A 04 februarie 2020  
63 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare de colectare, transport și eliminare deșeuri menajere, reziduale și biodeșeuri practicate de S.C.ROSAL GRUP S.A. București, în municipiul Giurgiu 29 ianuarie 2020  
62 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Săndulescu Petronela-Marinela, reprezentant al mun.Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.Apa Service S.A Giurgiu 29 ianuarie 2020  
61 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului de împrumuturi interne pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 29 ianuarie 2020  
60 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L.al mun.Giurgiu nr.62/03.03.2017 pribind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 31.039.930 lei pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local în mun. Giurgiu cu modificările și completările ulterioare 29 ianuarie 2020  
59 Primar Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. mun.Giurgiu la programul termoficare cu suma de 853 645 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului -rețea termică bretea de legătură nord-centru - 29 ianuarie 2020  
58 Primar Proiect de hotărâre privind aciziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.1959/122/2016* aflat în faza recursului după rejudecare pe rolul Curții de Apel București 29 ianuarie 2020  
57 Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru Acord Unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului mun.Giurgiu 29 ianuarie 2020  
56 Primar Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Servicii publice partajate digitalizate-continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în mun.Giurgiu(SEPAR) 29 ianuarie 2020  
55 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea cererii de finanțare pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun.Giurgiu, Ansamblul 6”-POR 3.1.A SUERD 29 ianuarie 2020  
54 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 29 ianuarie 2020  
53 Primar Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții„C.N.I.”S.A.,a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-„Construire bază sportivă TIP 2 - str.Unirii F.N., adiacent Hotel Steaua Dunării”, mun.Giurgiu, jud.Giurgiu 29 ianuarie 2020  
52 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de iluminat public în mun.Giurgiu și a documentației de atribuire 29 ianuarie 2020  
51 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru „Centrul Modular Logistic”pe terenul din Giurgiu, șos.Portului nr.1, Zona Liberă Giurgiu, beneficiar SC VLD LOGISTIC SRL 29 ianuarie 2020  
50 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente 29 ianuarie 2020  
49 Primar Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al stațiilor de lucru PC cu sistem complet din patrimoniul mun.Giurgiu în patrimoniul unităților de învățământ aflate pe raza mun.Giurgiu 29 ianuarie 2020  
48 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru Strada Gării, tronson Piața Gării-CEC Bank 29 ianuarie 2020  
47 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații cu destinație de birouri aflate în proprietate publică a mun.Giurgiu către S.C.Pază Publică Giurgiu S.A 29 ianuarie 2020  
46 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pentru anul 2020 29 ianuarie 2020  
45 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.3008/23.01.2015, încheiat între mun.Giurgiu și Societatea Comercială ENIGMA S.R.L.și aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 37243, aparținând domeniului privat al mun.Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc 106    
44 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 40297, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, intersecția Șos.Ghizdarului cu Șos.Bălănoaiei 29 ianuarie 2020  
43 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40301 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului adiacent nr.62    
42 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40307 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Zefirului adiacent nr.18     
41 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud.Giurgiu, mun. Giurgiu,Bulevardul Mihai Viteazul, Str.Unirii fn etapa II”, totalizând 44 unități locative, 29 ianuarie 2020  
40 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului maxim al remunerației pentru conducerea societăților cu capital majoritar al municipiului Giurgiu, în anul 2020 29 ianuarie 2020  
39 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.17342/236/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu 29 ianuarie 2020 retras
38 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Giurgiu nr.13901/20.04.2017 29 ianuarie 2020  
37 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor „Oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și „ Școala după școală” pentru perioada ianuarie-iunie 2020 29 ianuarie 2020  
36 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului „Copiii și părinții romi vor la școală”pentru perioada ianuarie-iunie 2020 29 ianuarie 2020  
35 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri date în custodia S.C.Global Energy Production S.A Giurgiu, în faliment, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării 29 ianuarie 2020  
34 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Giurgiu din Asociația orașe energir în România (OER) 29 ianuarie 2020  
33 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții și Organigramei S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 29 ianuarie 2020  
32 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu 29 ianuarie 2020  
31 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu 29 ianuarie 2020  
30 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal 29 ianuarie 2020  
29 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu 29 ianuarie 2020  
28 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L., întocmită în baza listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L. nr.208 din 30 mai 2019 29 ianuarie 2020  
27 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea nr.233/29 iunie 2017    
26 Primar Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea M.A.I. prin I/T.P.F. Giurgiu, în domeniul public al municipiului Giurgiu 29 ianuarie 2020  
25 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale 29 ianuarie 2020  
24 Primar Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii nr.5/09 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 29 ianuarie 2020  
23 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40301 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului adiacent nr.62

29 ianuarie 2020

03 martie 2020

amânat

respins

22 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și Studiului de oportunitate în vederea concesionării fără licitație publică, a terenului identificat cu număr cadastral 40292, aparținând domeniului privat  al Municipiului Giurgiu, situat în strada Victoriei, adiacent nr.8A 29 ianuarie 2020  
21 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40307 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Zefirului adiacent nr.18  29 ianuarie 2020  
20 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 29 ianuarie 2020  
19 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 29 ianuarie 2020  
18 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500 lei 29 ianuarie 2020  
17 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „Strada Gării, tronson Piața Gării-CE; Bank”    
16 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2020 29 ianuarie 2020  
15 Primar Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru atribuirea către S.C. Apa Service S.A. a contractului-reabilitare rețea apă str.1 decembrie 1918 29 ianuarie 2020  
14 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local,  care se vor acorda în anul 2020 29 ianuarie 2020  
13 Primar

Proiect de hotărâre privind participarea UAT municipiul Giurgiu la programul termoficare cu suma 99 616 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului-centrala termică zona Istru

29 ianuarie 2020  
12 Primar

Proiect de hotărâre privind participarea UAT municipiul Giurgiu la programul termoficare cu suma de 564 694lei și așalonarea multianuală a implementării proiectului -centrala termică zona Giurgiu Nord 

29 ianuarie 2020  
11 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea nr.233/29 iunie 2017, privind atribuirea denumirii, includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a spațiilor pentru mijloacele de transport în comun din municipiul Giurgiu și transmiterea lor în folosință gratuită către S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A     
10 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unei clădiri dezafectate aflată în incinta liceului teoretic Tudor Vianu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării. 29 ianuarie 2020  
9 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea art.3din H.C.L. nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu”, cod proiect RoBg-424, cu modificările ulterioare. 29 ianuarie 2020  
8 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență a unor obiecte de inventar 29 ianuarie 2020  
7 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. a unor obiecte de inventar 29 ianuarie 2020  
6 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.    
5 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar local pe anul 2019, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019 09 ianuarie 2020  
4 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A  09 ianuarie 2020  
3 Primar Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor precum și a profesorilor îndrumători/competitor care au obținut premiul I, II, III, Mențiune și Premiul Special la Olimpiade Naționale anul 2019 din bugetul provizoriu al anului 2020 09 ianuarie 2020  
2 Primar Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor care au obținut premiul I, II, III la etapa națională și internațională a concursurilor/competițiilor sportive, în anul 2019 precum și premierea profesorilor antrenori ai elevilor din bugetul provizoriu al anului 2020 09 ianuarie 2020  
1 Primar Proiect de hotărâre privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia 09 ianuarie 2020  

 

Actualizat in - 23.10.2020, la ora 13:56; de catre: Cezar Inoll