Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
 
Art.32. Compartiment Energetic și Asociații de proprietari are următoarele atribuții principale:
 
Energetic :
1.  Elaborează şi propune spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale programul propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET;
 2. Identifică zonele unitare de încălzire;
3. Elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., şi supune spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale următoarele:
    - regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;
    - caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică şi pentru exploatarea SACET;
    - contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz;
4. Urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET;
5. Urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică;
6. Realizează rapoarte către autorităţile de reglementare competente şi realizează răspunsuri la solicitările de date ale respectivelor autorităţi;
7. Controlează modul de desfăşurare a activităţii privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii dotate şi nedotate cu sisteme de individualizare a aconsumurilor;
8. Furnizează şi înaintează către autoritatea administraţiei publice locale datele preliminare necesare fundamentării şi elaborării strategiilor de valorificare pe plan local a potenţialului resurselor energetice regenerabile;
9. Propune soluţii de valorificare pe plan local a potenţialului resurselor regenerabile de energie;
10. Elaborează şi urmăreşte realizarea programului de contorizare a SACET.
11. Elaboreză informări şi îndrumări către populaţie privind apariţia, modificarea, abrogarea de prevederi legale privind serviciul de alimentare cu energie termică;
12. Controlează modul în care sunt exploatate/conservate/administrate bunurile încredinţate operatorului în cazul gestiunii delegate;
13. Controlează modul în care se realizează deconectările corpurilor de încălzire ale spaţiilor din condominii şi totodată, modul în care se realizeză debranşările condominiilor;
14. Solicită operatorului serviciului de alimentare cu energie termică şi primeşte de la acesta informaţii privind activităţile prevăzute în licenţă;
15. Solicită operatorului serviciului de alimentare cu energie termică şi primeşte de la acesta date privind facturile emise în concordanţă cu obligaţiile privind transparenţa în calculul facturilor;
16. Urmăreşte instituirea de către operatorul serviciului de termoficarre a zonelor de protecţie a zonelor SACET;
17. Asigură medierea între operatorul serviciului de alimentare cu energie termică şi utilizatorii/consumatorii de energie termică atunci când există litigii;
18. Identifică contravenţiile în ce priveşte servciul de alimentare cu energie termică şi prezintă rapoarte privind constatările făcute;
19. Verifică documentaţia elaborată de operatorul serviciului  de alimentare cu energie termică – pe baza bilanţului energetic, documentaţie necesară aprobării de către autoritatea locală a pierderilor tehnologice;
20. Verifică modul în care se derulează în condominii acţiunea de montare a instrumentelor necesare individualizării consumurilor de energie termică pentru încălzire şi apă caldă la nivel de spaţiu;
21. Participă la analiza documentaţiei depuse pentru stabilirea, modificarea, ajustarea preţurilor/tarifelor aferente serviciului de termoficare anterior aprobării acestora de Consiliul Local;
22. Participă la indentificarea de măsuri şi la aplicarea acestora în scopul, reducerii efortului bugetului local în subvenţionarea energiei termice furnizate  populaţiei;
23. Inspectează sistemele de încălzire din clădirile aparţinînd autorităţii locale şi generează analiza preliminară în urma căreia se stabilesc măsurile de creştere a performaţelor energetice ale clădirilor respective;
24. Participă la fundamentarea bugetelor autorităţii locale aferente finanţării elaborării documentaţiilor tehnico economice precum şi executării lucrărilor de renovare majoră la clădiri de locuit şi alte clădiri de de interes public;
25. Inventariază clădirile aparţinând autorităţii locale care au suprafeţe utile totale de peste 250 m.p. evidenţiind şi datele energetice relevante;
26. Participă la întocmirea programului autorităţii locale de înbunătăţire a eficienţei energetice;
27.Ia măsuri pentru asigurarea securităţii documentelor aflate în păstrare şi asigură arhivarea, selecţionarea, inventarierea şi predarea acestor documente la arhiva primăriei.
28. Întocmeşte referatul de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce urmează a fi promovate în consiliul local din domeniul său de activitate.
29. Asigură implementarea Sistemului de Control Managerial.
 
Asociații de proprietari:
  1. Îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari și proprietarii – membri ai asociațiilor de proprietari pentru:
  1. Soluționarea petițiilor în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
  2.  Verificarea – la solicitare sau din oficiu – dacă asociațiile de proprietari funcționează legal, urmărind:
  1. Aplică sancțiunile contravenționale pentru faptele incriminate de legislația aplicabilă;
  2. Sesizează organele abilitate de lege, în situația descoperirii unor fraude sau lispuri în gestiune, îndrumă comitetul executiv și îl sprijină în demersul legal de recuperare a prejudiciului și sesizarea instanțelor .
  3. Convoacă ședințe cu participarea tuturor asociațiilor de proprietari și furnizori de utilități publice;
  4. Monitorizează situația funcționării racordurilor termice la consumatorii casnici organizați în asociații de proprietari.
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 13:03; de catre: prim_giurgiu