Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
Hotărârea nr: Data ședinței Tip ședință Titlul hotărârii
48 25 februarie ordinara Hotarare privind modificarea Anexei nr.2 - Graficul de rambursare din contractul de credit pentru refinantarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.297/27.07.2017
47      
46      
45      
44      
43      
42      
41      
40      
39      
38 25 februarie  ordinara Hotarare privind stabilirea Listei de prioritati pentru anul 2021, in vederea repartizarii locuintelor sociale
37      
36      
35      
34      
33      
32      
31      
30      
29 15 februarie extraordinara Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Giurgiu si administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu in domeniul public al Judetului Giurgiu a unor suprafete de teren
28 15 februarie extraordinara Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire Complex Comercial”, beneficiar S.C Entire Real Estate Solution S.R.L
27 15 februarie extraordinara Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.256/21.07.2020 privind aprobarea Bugetului proiectului ”Amenajare spatiu de agrement adiacent Veriga”
26 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 2021
25 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea tarifului pentru serviciile de paza ale agentilor de securitate la Societatea Comerciala Paza Publica Giurgiu S.A
24 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Biblioteca Judeteana ”I.A Bassarabescu” Giurgiu institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Giurgiu
23 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea anexei HCLM nr.386/25.11.2020 modificata prin HCLM nr.421/22.12.2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
22 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea anexei la HCLM nr.385/25.11.2020 modificata prin HCLM nr.420/22.12.2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
21 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.3 pentru modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termica a Municipiului Giurgiu
20 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Strategiei de management in retelele de apa din Municipiul Giurgiu in perioada 2021-2024 a S.C APA SERVICE S.A
19 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului Local privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post de administrator in Consiliul de Administratie al societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. avand ca autoritate tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
18 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului Giurgiu
17 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifelor ce vor fi utilizate in anul 2021 de catre Societatea Giurgiu Constructii Edilitare SRL
16 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr 391 din data de 25 noiembrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
15 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea implementarii in cadrul Societatii Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., avand ca autoritate publica tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor, pentru functia de Director General Adjunct
14 28 ianuarie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarile Generale ale Actionarilor la societatile aflate sub autoritate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
13 28 ianuarie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2021
12 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local prin care se ia act de suspendare de drept a Hotararii Consiliului Local nr. 324/28.08.2019
11 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea stabilirii salariilor de baza pentru functionarii fublici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ”Administratie” din Aparatul de Specialitate al Primarului si Serviciile Publice din subordinea Consiliului Local pentru anul 2021
10 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea stabilirii indemnizatiei lunare a consilierilor locali in anul 2021
9 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.184/14 mai 2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Giurgiu si Administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in domeniul public al judetului Giurgiu si in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
8 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in folosinta gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Giurgiu a spatiului din incinta P.T 51, Str. 1 Decembrie 1918
7 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrare catre Directia Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana a unui spatiu situat in incinta imobilului din Bulevardul Bucuresti, nr.57
6 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aporobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu si trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Giurgiu a doua din loturi
5 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
4 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind desemnarea unui consilier local in Consiliul Director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
3 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali
2 07 ianuarie extraordinara Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Matei Mihai si vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
1 07 ianuarie extraordinara Hotarare privind aprobarea excedentului sectiunii de functionare si excedentului sectiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2020, precum si utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020

 

Actualizat in - 02.03.2021, la ora 13:56; de catre: Cezar Inoll