Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
Hotărârea nr: data ședinței tip ședință conținutul hotărârii
       
63 28 februarie ordinară privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada martie- mai 2019
62 28 februarie ordinară privind completarea Anexei 1A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.42 din data de 18 februarie 2019
61 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile , precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului, situat în Aleea Plantelor, FN
60 28 februarie ordinară privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. , pentru anul 2019
59 28 februarie ordinară privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.26/31.01.2019
58 28 februarie ordinară privind aprobarea studiului ,,Actualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a Municipiului Giurgiu,,
57 28 februarie ordinară privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Modernizare Ansamblu străzi situate în Zona  1 a Municipiului Giurgiu și a finanțării din Bugetul local a categoriilor de lucrări ce revin Municipiului Giurgiu, pentru Programul Național de Dezvoltare Locală 2016 - 2020,,
56 28 februarie ordinară privind includerea unor obiective de investiții în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
55 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării prin licitație publică a terenului situat în Municipiul Giurgiu,strada Puișor, Fn
54 28 februarie ordinară privind aprobarea studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instructiunile , precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în strada Unirii, FN
53 28 februarie ordinară privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia
52 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate , raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN
51 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare , caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a imobilului - PT53, situat în strada Tineretului, FN
50 28 februarie ordinară privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu, a unuia din loturi
49 28 februarie ordinară privind constatarea dreptului de propietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu
48 28 februarie ordinară privind transmiterea în administrare a unui spațiu situat în Municipiul Giurgiu către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu
47 28 februarie ordinară privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, către EPISCOPIA GIURGIULUI  - Parohia ,,Sfântul Haralambie,,
46 28 februarie ordinară privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
45 28 februarie ordinară privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Giurgiu
44 28 februarie ordinară privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului Cultural Local ,,ION VINEA,,
43 18 februarie extraordinară privind aprobarea tarifului practicat de Societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București, la agenții economici/instituții publice/fundații/asociații din Municipiul Giurgiu
42 18 februarie extraordinară privind completarea și modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 40 din data de 13 februarie 2019
41 13 februarie extraordinară privind acordarea unui mandat special, acordat expres, domnului Ghiță Niculae, reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEȚ CURAT,,
40 13 februarie extraordinară privind instituirea taxei de habitat pentru persoanele fizice din Municipiul Giurgiu, începând cu data de 15 februarie 2019
39 13 februarie extraordinară privind completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.38 din data de 11 februarie 2019 și aprobarea Contractului privind asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare al Municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții,inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe,generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, cu societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București
38 11 februarie extraordinară privind asigurarea continuității Serviciului public de salubrizare al Municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
37 31 ianuarie ordinară privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
36 31 ianuarie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, pentru obiectivul de investiții ,,Reamenajarea Parcului Fabricii de Zahăr,,
35 31 ianuarie ordinară privind prelungirea contractului privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public și privat până la 31.12.2019
34 31 ianuarie ordinară privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.4.158/121/2018 aflat pe rolul Tribunalului Galați
33 31 ianuarie ordinară privind acordarea unui mandat special domnului Neacșu Lucian, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, în condițiile legii
32 31 ianuarie ordinară privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
31 31 ianuarie ordinară privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Giurgiu
30 31 ianuarie ordinară privind desemnarea supleantului unuia dintre membrii Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de subconcesiune de teren organizate de către Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
29 31 ianuarie ordinară privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, din Aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local , care se vor acorda în anul 2019
28 31 ianuarie ordinară privind continuarea în anul 2019 a acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și unitățile de învățământ liceale și gimnaziale din Municipiul Giurgiu în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.420/18.10.2018
27 31 ianuarie ordinară privind aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren în data de 28.02.2019 și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației organizate de Administrația Zonei Libere Giurgiu
26 31 ianuarie ordinară privind aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru anul 2019 practicate de către societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
25 31 ianuarie ordinară privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2019
24 31 ianuarie ordinară privind aprobarea Rețelei școlare din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2019 - 2020
23 31 ianuarie ordinară privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei , Școlii Postliceale Sanitare Giurgiu
22 31 ianuarie ordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului ,,Copiii și părinții romi vor la școală,, , pentru perioada ianuarie - iunie 2019
21 31 ianuarie ordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor ,,Oportunități egale la educație pentru o societate inclusivă,, și ..Școala după școală - primul pas spre succesul școlar și profesional,, , pentru perioada ianuarie - iunie 2019
20 31 ianuarie ordinară privind continuarea acordului de parteneriat în anul 2019 în sumă de 15.000 lei cu Biblioteca Județeană ,,I.A. Basarabescu,, Giurgiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 308/26.07.2018
19

31 ianuarie

ordinară privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări  de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
18 31 ianuarie ordinară privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție ,,Bazin de înot didactic,, situat în zona de agrement ,,Steaua Dunării,, trecerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 3.000,00 mp. și transmiterea acestuia în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu prin Liceul teoretic ,,Tudor Vianu,, Giurgiu
17 31 ianuarie ordinară privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu situat în incinta Colegiului Național ,,Ion Maiorescu,,
16 31 ianuarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instructiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a imobilului - PT88,situat în strada Negru Vodă,FN, adiacent Bloc B5
15 31 ianuarie ordinară privind acceptarea ofertei de donație constând în ,,Construcție ușoară tip Pavilion,, situată în Municipiul Giurgiu
14 31 ianuarie ordinară privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a unui obiectiv de investiție situat în zona Punctului Termic nr. 15 din Municipiul Giurgiu și transmiterea acestuia în administrare către Direcția Poliției Locale Giurgiu
13 31 ianuarie ordinară privind alipirea unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
12 31 ianuarie ordinară privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu și a Contractului de atribuire în gestiune delegată a Serviciului de transport în regim de taxi
11 31 ianuarie ordinară privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 518/19.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
10 31 ianuarie ordinară privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Giurgiu
9 28 ianuarie extraordinară privind aprobarea depunerii cererii de finanțare a proiectului ,,Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf.Gheorghe/Plantelor ,, , pentru finanțare prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, în cadrul Măsurii 1 - ,,Diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG,,
8 28 ianuarie extraordinară privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico - economici pentru proiectul ,,Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor,,
7 08 ianuarie extraordinară privind acordarea unui mandat special doamnei Săndulescu Petronela Marinela reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019
6 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Direcția Poliției Locale Giurgiu și Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu
5 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2019
4 08 ianuarie extraordinară privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu
3 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea modificării tarifului pentru prestațiile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
2 08 ianuarie extraordinară privind  stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în perioada ianuarie - decembrie 2019
1 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2018, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018
Actualizat in - 04.03.2019, la ora 15:52; de catre: Alexandra Grama