Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU ANUL 2018

 

Hotărârea nr: data ședinței tip ședință conținutul hotărârii
311 26 iulie Ordinară privind aprobarea unui Acord de paretneriat între Municipiul Giurgiu și AICI STUDIO DE ARHITECTURĂ S.R.L. - D București, în vederea desfășurării unui proiect cultural
310 26 iulie Ordinară privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
309 26 iulie Ordinară privind modifcarea Organigramei și Statului de Funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidența Persoanei
308 26 iulie Ordinară privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu privire la încheierea unui acord de parteneriat întreb Municipiul Giurgiu și Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu
307 26 iulie Ordinară privind modificarea Contractului de concesiune  Nr. 6348 / 13.04.2010
306 26 iulie Ordinară privind aprobarea documentației pentru organizarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unor bunuri rezultate în urma desființării instalației ”FERRY BOAT„  - construcție specială și care aparține domeniului privat al Municipoiului Giurgiu
305 26 iulie Ordinară privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ne. 106 / 29.03.2018 privind modificarea Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu
304 26 iulie Ordinară privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 107 /29.03.2018 privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcția de Asistență Socială Giurgiu
303 26 iulie Ordinară privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performaței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, ansamblul 7” - POR 3.1.A SUERD
302 26 iulie Ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice ( faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performaței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 7”
301 26 iulie Ordinară privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performaței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, ansamblul 6” - POR 3.1.A SUERD
300 26 iulie Ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice ( faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performaței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 6”
299 26 iulie Ordinară privind achiziționarea de către Direcția Poliției Locale Giurgiu a unui aparat Analizor droguri - Marca DRAGER - model Drug Test 5000, a accesorilor și consumabilelor acestuia
298 26 iulie Ordinară privind constatarea încetării contractului de asociera ne 19069 / 30.06.2014, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială RODIMEX S.R.L.
297 26 iulie Ordinară privind aprobarea schimbării destinației și vânzării apartametului nr. 13 din bloc B49, șoseaua Sloboziei către titularul de contract
296 26 iulie Ordinară aprobarea repartizării unei locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
295 26 iulie Ordinară privind aprobarea reglemetării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu
294 26 iulie Ordinară privind transmiterea în administrare și folosință către Societatea Națională de Cruce Roșie  - Filiala Giurgiu, a Sălii de sport aflată în administrarea Colegiului Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu”
293 26 iulie Ordinară privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr 22 din 23 ianuarie 2018 privind reorganizarea Comiesiei de vânzare a bunurilor apaținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
292 26 iulie Ordinară privind implementarea în cadrul  Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor.
291 26 iulie Ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei, doamnei Zorilă Veronica din Giurgiu
290 26 iulie Ordinară privind implementarea în cadrul Societății Comerciale ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcțiile de director general, director comercial și director economic
289 26 iulie Ordinară privind premierea elevilor claselor a - XII -a care au obținut rezultate deosebite  - primele 3 medii la Bacalureat, sesiune I, anul 2018
288 26 iulie Ordinară privind a acordarea unui sprijin financiar Mânăstirii ”Sfântul Gheorghe”
287 26 iulie Ordinară privind a acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfinții Martiri Brâncoveni ”
286 26 iulie Ordinară privind a acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfântul Ștefan ”
285 26 iulie Ordinară privind aprobarea suplimetării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
284 26 iulie Ordinară privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Locaș pentru trimestrul II 2018
283 26 iulie Ordinară privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local aș Municipiului Giurgiu nr. 11/2017 privind aprobarea Metodologiei privind acordarea cardului de călătorie pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiu, conformHotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 409 / 24.11.2016
282 26 iulie Ordinară privind actualizarea Regulamentului de organizare și executare a trensportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu
281 13.07 extraordinară privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiul Giurgiu nr. 153 / 19.04.2018 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și dinadministrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu
280 13.07 extraordinară privind constatarea dreptului de prorietate privată a Municipiului Giurgiu asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
279 13.07 extraordinară privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din Municipiul Giurgiu - Zona Centru-Alexandriei” și a cheltuielilor aferenta implementării proiectului - POR 3.1.A SUERD
278 13.07 extraordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a principalilor indicatorilor Tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din Municipiului Giurgiu - Zona Centru și Alexandriei” - POR 3.1.A SUERD
277 13.07 extraordinară privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Lucrăei de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 7” - POR 3.1A SUERD
276 13.07 extraordinară aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performatei energetice a blocurilor de locunțe, Municipiului Giurgiu, Ansamblul 7”
275 13.07 extraordinară aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 6” - POR 3.1.A SUERD
274 13.07 extraordinară aprobarea documnetației tehnico-economice ( faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 6”
273 28.06 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Antohe Petronela Liliana din Giurgiu
272 28.06 ordinară privind punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 350 / 2017 definitivă, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 487/122/2017 
271 28.06 ordinară aprobarea rectificării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
270 28.06 ordinară privind premierea elevilor claselor a VIII-a care au obținut rezultate deosebite  - media 10 - la Evaluarea Națională anul 2018
269 28.06 ordinară aprobarea Raportului final nr 25.030 / 01.06.2018 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A. pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație  la această societate
268 28.06 ordinară achiziția de servicii de consultanță tehnico-economică privind elaborarea documnetației necesare în vederea concesionării cu titlu oneros a acțiunor deținute de Municipiul Giurgiu la S.C. APA SERVICE S.A.
267 28.06 ordinară aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Îmbunătățire infrastructură educațională școala gimnazială Mihai Eminescu” din Municiiul Giurgiu, în cadrul POR 2014 - 2020”
266 28.06 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice ( faza SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Îmbunătățire infrastructură educațională școala gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu
265 28.06 ordinară aprobarea rectificării Bugetului Centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
264 28.06 ordinară aprobarea suplimetării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
263 28.06 ordinară aprobarea bugetului proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T”, cod proiect ROBG - 425
262 28.06 ordinară implementarea în cadrul S.C. APA SERVICE S.A. a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
261 28.06 ordinară privind demisia domnului Ghiță Niculae din Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
260 28.06 ordinară aprobarea diminuării unor tarife minime de manipulare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 514 din 28.12.2017 și aprobarea unor tarife minime pentru depozitare mărfuri la cheul Societății Administrația Zoneil Libere Giurgiu
259 28.06 ordinară aprobarea documentației pentru organizarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică și care aparțin domeniului privat al Muncipiului Giurgiu
258 28.06 ordinară privind constatarea intervenirii condițiilor dizolvării de drept a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Iluminatul public stradal și ornamental Giurgiu-Malu-Slobozia”
257 28.06 ordinară implementarea în cadrul Societății Comerciale TRACUM S.A. GIURGIU, având ca autotitate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
256 28.06 ordinară acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării prin licitație publică a unui teren, situat în Municipiul Giurgiu, Tarla 19
255 28.06 ordinară aprobarea raportului de evaluare necesar vânzării prin atribuire directă  cu drept de preepțiune a terenului în suprafață de 87,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, adiacent Bloc 22 Vechi
254 28.06 ordinară aprobarea studiului de oportunitate și raportului de evaluare necesare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire directă a unui teren situat în bulevardul Daciei, adiacent bloc A1
253 28.06 ordinară trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu
252 28.06 ordinară trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în exploatarea S.C. GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A. din incinta Punctului termic nr. 19
251 28.06 ordinară privind prelungirea duratei de folosință gratuită a două apartemente pentru tinerii postinstituționalizați
250 28.06 ordinară
249 28.06 ordinară trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în exploatarea S.C. GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A. din incinta Punctului Termic nr 62
248 28.06 ordinară aprobarea Situațiilor financiare anuale la societatea Administrația Zonei Libere aferente anului 2017
247 28.06 ordinară aprobarea Situațiilor financiare anuale la S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., în insolvență, aferente anului 2017
246 28.06 ordinară aprobarea unei convenții între Muncipiul Giurgiu și S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT GIURGIU S.A. în reorganizare, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile de dezăpezire din iarna anului 2017-2018
245 28.06 ordinară acordarea sumei de 3.500 lei domnului Cristoi Vasile pentru editatea volumului ”Dunăre - drum făr' de pulbere”
244 28.06 ordinară aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2017 ale S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
243 28.06 ordinară privind campania de informare cu privire la traficul de organe, adresate în special persoanelor vulnerabile din Municipiul Giurgiu
242 28.06 ordinară privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 270 / 05.09.2016 cu privire la obligativitatea orestării de activități gospodărești de către persoanele benefiare ale Cantinei de ajutor social
241 28.06 ordinară
240 28.06 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.700 lei domnului Pîndaru Antonio-Eduard din Giurgiu
239 28.06 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului Ostafe Anghel Constantin din Giurgiu
238 28.06 ordinară privind aprobarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, în vederea achiziționării și montării de centrale de apartament, în conformitate cu Regulamentul de acordare a unui sprijin financiar ”consumatorilor răzleți”, persoane fizice aflate în dificultate aprobat, prn HCL 404/ 26.10.2017
237 28.06 ordinară privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 505 din 28 decembrie 2017
236 28.06 ordinară aprobarea transmiterii în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., în insolvență, a unui număr de 40 bucăți indicatoare rutiere (1,00 m x 1,40 m)
235 28.06 ordinară aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare
234 19.06 extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2018 și a Listei de investiții aferente
233 19.06 extraordinară aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici, reactualizate, pentru realizarea obiectivului de investiții situat în BUlevardul Mihai Viteazu - etapa II, totalizând 44 unutăți locative pentru tineri, destinate închirierii
232 19.06 extraordinară aprobarea bugetului proiectului ”Reconstruire și punere în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu” cod proiect RO-BG 424
231 19.06 extraordinară aporbarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Îmbunătățire infrastructură educațională școala gimnazială Sfântul Gheorghe din Municipiul Giurgiu, în cadrul POR 2014-2020, axa 10.1.b
230 19.06 extraordinară aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Îmbunătățire infrasructură educațională școala gimnazială Sfântul Gheorghe din Municipiul Giurgiu
229 31.05 ORDINARĂ alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada iunie 2018-august 2018
228 31.05 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei, doamnei Toropoc Mariana din Giurgiu
227 31.05 ORDINARĂ asocierea Municipiului Giurgiu cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării unui proiect de reabilitare și amenajare gazon sintetic a unui teren situat în Municipiul Giugriu, strada Portului, F.N., din incinta bazei sportive ”DUNĂREA”
226 31.05 ORDINARĂ convocarea Adunării Generale a Acționarilor și mandatarea reprezentaților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială TRACUM S.A., pentru numirea administratilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății
225 31.05 ORDINARĂ declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu având ca autoritatconvocarea Adunării e publică tutelară Consiliul LOcal al Municipiului Giurgiu
224 31.05 ORDINARĂ modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
223 31.05 ORDINARĂ aprobarea Contractului de credit pentru - linie de credit pentru investiții Fonduri Europene, a contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale și a contractului de ipotecă mobiliară-conturi, încheiate cu CEC BANK
222 31.05 ORDINARĂ aprobarea suplimetării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
221 31.05 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
220 31.05 ORDINARĂ acordarea unui sprijin finanaciar în sumă de 10.000 lei doamnei Pătrașcu Dorina-Mihaela din Giurgiu
219 31.05 ORDINARĂ acordarea unui sprijin finanaciar în sumă de 4.500 lei doamnei Ciobanu Doinița din Giurgiu
218 31.05 ORDINARĂ acordarea unui sprijin finanaciar în sumă de 1.500 lei domnului Cârjaliu Florea din Giurgiu
217 31.05 ORDINARĂ acordarea unui sprijin finanaciar în sumă de 2.000 lei doamnei Roșu Rodica din Giurgiu
216 31.05 ORDINARĂ acordarea unui sprijin finanaciar în sumă de 4.500 lei doamnei Dogaru Gratziela Valy din Giurgiu
215 31.05 ORDINARĂ completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 263 din 27 iulie 2017 pentru aprobarea Raportului de evaluiare a bunurilor scoase din funcțiune aparținând domeniului privata la Municipiului Giurgiu, necesar vânzării prin licitație publică a acestora
214 31.05 ORDINARĂ încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația ”Uniți pentru viitor”
213 31.05 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei pentru editare Antologie de creația ”Constelații Dunărene” scrise de doamna Pălăngeanu Dunia
212 31.05 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar Bisericii Baptiste ”Sfânta Treime” Giurgiu
211 31.05 ORDINARĂ încheierea Protocolului de cooperare între Municiupiul Giurgiu și Parohia ”Buna Vestire”
210 31.05 ORDINARĂ transmiterea în folosință gratuită și administrare a unui spațiu situat în Zona Mocănașu - Casa de Apă, către Asociația Pescarilor Profesioniști ABRAMIS 2003
209 31.05 ORDINARĂ aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului social cu cazare - Centrul de Primire  în regim de Urgență și Cantină Socială
208 31.05 ORDINARĂ încetarea aplicabilității Hotărârii Nr. 19 din data de 27 februarie 1996 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren
207 31.05 ORDINARĂ aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
206 31.05 ORDINARĂ includerea în invetarul domeniului public al municipiului Giurgiu completat și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 273 / 29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarul bunurilor care fac parte din domeniulul public al Muncipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 135 / 26.08.1999 completată prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Giurgiu nr. 76 /16.05.2002 privind insușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu, a unor obiective de investiții
205 31.05 ORDINARĂ însușirea Raportului privind informarea și consultarea publicului interesat de aprobarea Planului Urbanistic Zonal- ”Spații (centre) Comerciale”Municipiul Giurgiu, zona Mihai Viteazul, Bulevardul București, 57A, beneficiar Societatea Comercială KUANTUM S.R.L.
204 31.05 ORDINARĂ aprobarea organizării ”Târgului Anual Tradițional” în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Ghizdarului, Nr. 134
203 31.05 ORDINARĂ aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 5.909 / 14.03.2013, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială WARAUTOHEROES S.R.L.
202 31.05 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrare a unor mijloace fixe aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu
201 31.05 ORDINARĂ modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 273 / 29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 135 / 26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 76/ 16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
200 31.05 ORDINARĂ demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale APA SERVICE S.A. Giurgiu de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Giurgiu
199 31.05 ORDINARĂ aprobarea Raportului final nr. 18.379 / 27.04.2018 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. pentru numirea memebrilor Consiliului de Administrație la această societate
198 31.05 ORDINARĂ aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale PAZA PUBLICĂ S.A.
197 31.05 ORDINARĂ actualizarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți proveniți din surse agricole la nivelul Municipiului Giurgiu
196 31.05 ORDINARĂ aprobarea cesiunii contrcatului de concesiune nr. 18.516 / 19.11.1996, încheiat între Municipiul Giurgiu și BANCPOST S.A. Giurgiu
195 31.05 ORDINARĂ aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ”Rețea de transposrt agent termic primar tronson F56 - strada Gloriei”
194 31.05 ORDINARĂ aprobarea Regulamentului privind închirierea bicicletelor electrice, modificarea Regulamentului privind închirierea spațiilor din incinta Pieții de Pește, a taxei la fungii de gheață și modificarea Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor fără motor pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
193 31.05 ORDINARĂ aprobarea Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale
192 31.05 ORDINARĂ aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și S.C. LIBER TRANS COM S.R.L. referitor la serviciul de transport local pentru categoria subvenționată - elevi
191 31.05 ORDINARĂ modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.317 din data de 29 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulațe în anumite zone ale Municipiului Giurgiu și a Contractului de colaborare privind eliberarea autorizațiilor de liberă trecere în Municipiului Giurgiu
190 31.05 ORDINARĂ modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 71 din data de 27 martie 2014
189 31.05 ORDINARĂ rectificarea tarifului de întreținere(reparații) a locurilor de joacă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 20 din 23 ianuarie 2018
188 14.05 Extraordinară acordarea unui sprijin finaciar în sumă de 4.900 lei doamnei Andrei Marian-Georgeta din Giurgiu
187 14.05 Extraordinară atribuirea în folosință gratuită pe durată de un an, din patrimoniul Direcției Poliției Locale Giurgiu, aunui mijloc fix - Pușcă CO2 pentru uz veterinar, calibru 11 mm, seria 8982 + TV calibru 13 mm. + cutie de transport, către societatea GURGIU SERVICII LOCALE S.A., în insolvență
186 14.05 Extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și chelștuieli și cheltuieli pe anul 2018
185 14.05 Extraordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Parcări adiacente Bloc C2 locuințe sociale”
184 14.05 Extraordinară transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Giugriu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean Giurgiu
183 14.05 Extraordinară modificarea tutularului Hotărârii Consiliului Local nr.153 din data de 19 aprilie 2018 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniului public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
182 14.05 Extraordinară aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții situat în Bulevardul Mihai Viteazu  - Etapa II, totalizând 44 unități locative pentru tineri, destinat închirierii 
181 14.05 Extraordinară aprobarea dezmembrării unui teren apaținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unuia dintre loturi
180 14.05 Extraordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din data de 23 ianuarie 2018 privind reorganizarea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aprținând domeniului pubilic și privat al Municipiului Giurgiu
179 19.04 ORDINARĂ modificarea Anexelor 2-12 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 87/22.02.2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice ( faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de invetiții Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5
178 19.04 ORDINARĂ aprobarea constiutirii a patru parcele de teren și stabilirea tarifului minim de pornire la licitațiile de închiriere/subconcesionare teren organizate de Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
177 19.04 ORDINARĂ aprobarea Bugetului proiectului Sisteme și standarde comune - procese optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, Cod SMIS 111029
176 19.04 ORDINARĂ aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii și subvenții pe anul 2018
175 19.04 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
174 19.04 ORDINARĂ aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul I 2018
173 19.04 ORDINARĂ modificarea Organigramei și a Statutului de Funcții pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
172 19.04 ORDINARĂ approbarea unui sprijin financiar în sumă de 11.689,38 lei, în vederea realizării instalațiilor interioare de încălzire prin distribuție pe orizontală în codomeniile din Muncipiul Giurgiu, în conformitate cu Regulamentul de acordare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 190/ 2014
171 19.04 ORDINARĂ aprobarea preluarii din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al Muncipiului Giurgiu a unor sectoare de drum (străzi)
170 19.04 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei doamnei Marcu Liliana din Giurgiu
169 19.04 ORDINARĂ acordarea unui prijin financiar în sumă de 4.500 lei, doamnei State Florența-Angelica din Giurgiu
168 19.04 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Chiran Margareta din Giurgiu
167 19.04 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei domnului Dănescu Marian din Giurgiu
166 19.04 ORDINARĂ constituirea comisiei care va evalua metodologia de cesionare cu titulu oneros a acțiunilor a acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu
165 19.04 ORDINARĂ declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în cadrul Societății Comerciale APA SERVICE S.A: Giurgiu
164 19.04 ORDINARĂ constatarea încetării contractului de concesiune nr. 35.598/15.09.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și doamna Voicu Nicoleta
163 19.04 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării prin atribuire directă cu drept de preepțiune a terenului situat în Municipiul Giugriu, strada  Decembrie 1918, adiacent Bloc 22 Vechi
162 19.04 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oprtunitate și raportului de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin atribuire directă a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul Daciei, adiacent Bloc A1
161 19.04 ORDINARĂ transmiterea în folosință gratuită a unuin sectopr de drum către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. București
160 19.04 ORDINARĂ încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Scolar Județean Giurgiu și Centrul Cultural Local ” Ion Vinea” Giurgiu, pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie 2018 - Ziua Internațională a Copilului, în Municipiul Giurgiu
159 19.04 ORDINARĂ încheierea Acordului de pareteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Seniorilor Giurgiuveni
158 19.04 ORDINARĂ acordarea sumei de 6.000 lei, domnului Brebenel Gelu pentru realizarea unui nou tiraj al volumului biografic ”Narcis Coman - prin viață fără mănuși”
157 19.04 ORDINARĂ modificarea și completarea Regulametului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
156 19.04 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.M ăn insolvență, a unui nimpr de 100 bucărți coșuri stradale de gunoi model C47.8, inclusiv sisteme de prindere
155 19.04 ORDINARĂ trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
154 19.04 ORDINARĂ transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean Giurgiu
153 19.04 ORDINARĂ transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
152 19.04 ORDINARĂ stabilirea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale
151 19.04 ORDINARĂ nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în Comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare și garantare a unui credit revolving în valoare de 12.224.000 lei, pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării / finanțării a trei Proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local
150 19.04 ORDINARĂ acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Giugriu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu
149 29.03 ORDINARĂ încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Liceul Teoretic „Tudor Vianu” din Giurgiu
148 29.03 ORDINARĂ reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Muncipiului Giurgiu
147 29.03 ORDINARĂ reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A și GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Muncipiului Giurgiu
146 29.03 ORDINARĂ constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Muncipiului Giurgiu
145 29.03 ORDINARĂ trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Muncipiului Giurgiu
144 29.03 ORDINARĂ trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Muncipiului Giurgiu
143 29.03 ORDINARĂ îndreptarea unei erori materiale din preambulul Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 432 din data de 26 octombrie 2017
142 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Nr. 438 din data de 26 octombrie 2017
141 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Nr. 421 din data de 26 octombrie 2017
140 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Nr. 433 din data de 26 octombrie 2017
139 29.03 ORDINARĂ copletarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Nr. 422 din data de 26 octombrie 2017
138 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local nr. 427 din 27 noiembrie 2017
137 29.03 ORDINARĂ aprobarea numirii unui membru supleant în cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor de subconcesiune teren, organizate de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
136 29.03 ORDINARĂ încheierea Acordul de pareneriat între Municipiul Giurgiu și Colegiul Național ”Ion Maorescu” din Giurgiu
135 29.03 ORDINARĂ aprobarea unei Convenții între Municipiului Giurgiu și societatea Giurgiu Serviciile Locale S.A., în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furniz0ri la bazele sportive - Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunărea și Sala de sport ” Chauncey Hardy”
134 29.03 ORDINARĂ transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri ce aparțin patrimoniului public al Municipiului Giurgiu, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență
133 29.03 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea dezmembrării unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
132 29.03 ORDINARĂ
131 29.03 ORDINARĂ încheierea acodului de parteneriat între Municpiul Giurgiu și Sociaetatea Nțională de Cruce Roșie din România - Filiala Giurgiu
130 29.03 ORDINARĂ încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația ”Partida Romilor Pro Europa”  - sucursala Giurgiu
129 29.03 ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar Perohiei ”Sf. Ștefan”
128 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfinții Martiri Brâncoveni”
127 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar Mânăstirii ”Sfântul Gheorghe” Giurgiu
126 29.03 ORDINARĂ aprobarea rectificării Bugetului centrelizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
125 29.03 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de investiții aferente
124 29.03 ORDINARĂ aprobarea contractării și garantării unui credit revolvind în valoare de 12.224.000 lei, pentru asigurarea prefinațării/cofinanțării / finanțării a trei Poriecte care beneficiază de fonsuri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local
123 29.03 ORDINARĂ privind transmiterea fără plată, a unui autoturim către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
122 29.03 ORDINARĂ privind stabilirea numărului de acțiuni nominative ce urmează a fi cesionate de Municipiul Giurgiu în calitate de acționar al Societății Comerciale APA SEREVICE S.A. Giurgiu
121 29.03 ORDINARĂ aprobarea raportului de evaloare necesar vânzării prin atribuire directă cu drept de preempțiune a ternului în suprefață de 21,00 mp., situat în Muncipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, adieacent Bloc 208/3S1
120 29.03 ORDINARĂ analiza stadiului de înscriere în Registrul Agricol pentru anul 2017, aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol pe suport hârtie și în format electronic și stabilirea măsurilor pentru efiecientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol
119 29.03 ORDINARĂ transmiterea în administrare a unui spațiu, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
118 29.03 ORDINARĂ trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiua unor bunuri aflate în exploatarea Operatorului Regional- Societatea Coemrcială APA SERVICE S.A. Giurgiu
117 29.03 ORDINARĂ transmitere în folosință gratuită și includerea în Contractul de delegare Nr. 18.044 / 12.10.2012 prelungit prun actul adițional nr. 27.766/07.08.2017 a unor puncte termice aferente ansamblurilor de blocuri sociale și A.N.L. din Municipiul Giurgiu, către Societatea Comercială Global Energy Production S.A. Giurgiu
116 29.03 ORDINARĂ aprobarea modificării denumirii unui tronson de drum de interes local, situat în parte de nord a Muncipiului Giurgiu
115 29.03 ORDINARĂ aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7.577 din data de 03 mai 2010, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială DB CONSTRUCT S.R.L.
114 29.03 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare și caietului de sarcini pentru oraganizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu strada Nicolae Bălănescu, nr. 8
113 29.03 ORDINARĂ aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale Centrului Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu
112 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8.000 lei, doamnei Mircea Irina Elena din Giurgiu
111 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 406 din data de 26 octombrie 2017
110 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.000 lei, domnului Izgăreanu Florian din Giurgiu
109 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Luțchi Ioana din Giurgiu
108 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Bălănică Steliana din Giurgiu
107 29.03 ORDINARĂ aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Giurgiu
106 29.03 ORDINARĂ modificarea Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu
105 29.03 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea Grădiniței cu Program Normal Nr. 9 a unei pompe TOP S40/15-3
104 29.03 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea Direcției de Asistență Socială Giurgiu a unei pompe auxiliare de încălzire
103 29.03 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea Liceului Teoretic ” Ion Barbu” a două pompe TOP S40/15-3
102 29.03 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu a unei pompe WILD DL
101 29.03 ORDINARĂ aprobarea treanmiterii în administrarea societărții GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. , în insolvență a trei plăci inscripționate montate pe soclul statuii ” Mihai Viteazu” din Municipiul Giurgiu
100 29.03 ORDINARĂ însușirea Raportului privind informarea și consultarea publicului interesat de aprobarea Plaului Urbanismului Zonal ”Zona Canal Cama” pentru terenul situat în Giurgiu, adiacent Canal Cama, beneficir Municipiul Giurgiu
99 13.03 extraordinară aprobarea devizului generat actualizat, aferent ”Realizare acces de legătură între șoseaua Portului - Stadion și înființare pasaj la nicel cu calea ferată, în cadrul proiectului Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu - Etapa II - Construcția” finanțat prin Programul CEF - Mecanismul de Interconectare a Europei
98 22.02 ordinară alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu, pentru perioada martie 2018 - mai 2018
97 22.02 ordinară retragerea Municipiului Giurgiu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Iluminat public și ornamental Giurgiu - Malu - Slobozia
96 22.02 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Bucur Marinela din Giurgiu
95 22.02 ordinară aprobarea Raportului de analiză  a capacității de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe anul 2017 și stabilirea măsurilor de optimizare a aceseia
94 22.02 ordinară aprobarea Notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiție situat în Strada Cărămidarii Vechi - Etapa II, totalizând 55 unități locative pentru tineri
93 22.02 ordinară aprobarea Notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiție situat în Bulevardul Mihai Viteazu - Etapa II, totalizând 44 unități locative, destinate închirierii
92 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Extindere canalizare pluvială pe strada Ramadan - Zona II
91 22.02 ordinară încetarea dreptului de superficie asupra unui teren acordat către Consiliul Județean Giurgiu, precum și trecerea acestui teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu
90 22.02 ordinară aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție  ”Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din Muncipiul Giurgiu - Zona Centru și Alexandriei” și a cheltuililor aferente implementării proiectului
89 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din Muncipiul Giurgiu - Zona Centru și Alexandriei”
88 22.02 ordinară aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5 și a cheltuililor aferente implementării proiectului
87 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice ( faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Lucrări de intervenții pentru crșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5
86 22.02 ordinară aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4 și a cheltuililor aferente implementării proiectului
85 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice ( faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Lucrări de intervenții pentru crșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4
84 22.02 ordinară aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3 și a cheltuililor aferente implementării proiectului
83 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3
82 22.02 ordinară modificarea Planului Urbanistic de Detaliu necesar realizării obiectivului ”Construire imobil cu destinația spațiu pentru servicii medicale (ambulatoriu)”, pe un teren situat în Giurgiu, Bulevardul București, Km. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 355 din data de 28 septembrie
81 22.02 ordinară încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea” Giurgiu
80 22.02 ordinară aprobarea constituirii unor parcele de teren și a tarifului de subconcesiune pentru Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu
79 22.02 ordinară aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
78 22.02 ordinară aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
77 22.02 ordinară aprobarea prelucrării și includerii în domeniul public aș Muncipiului Giurgiu, din domeniul public al județului Giurgiu a unui imobil situat în Municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, FN
76 22.02 ordinară încherea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarebescu” Giurgiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu
75 22.02 ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
74 22.02 ordinară aprobarea vânzării unui imobil situat în Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu, Nr. 18
73 22.02 ordinară transmiterea în administrare și întreținere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aferente spațiilor verzi, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., în însolvență
72 22.02 ordinară modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 498 din data de 28 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018
71 22.02 ordinară aprobarea încetării valabilității Convenției de constituire fond de risc Nr. 2.907 / 05.02.2013 încheiată între Municipiul Giurgiu și Societatea Conmercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.și restituirea sumei de 70.814,27 lei reprezentând fond de risc constituit
70 22.02 ordinară trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
69 22.02 ordinară constatarea dreptului de proprietate privată și aprobarea studiului de oportunitate și raportului de evaluare necesare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire directă a unui teren situat în Bulevardul București, adiacent Bloc B4 / 1S
68 22.02 ordinară transmiterea în administrare a unior obiective de investiții către Școla Gimnazială Nr. 5 și Școala Gimnazială nr. 10 din Muncipiul Giurgiu
67 22.02 ordinară includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu completat și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 273 / 29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului de bunuri care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 135 / 26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 76 / 16.05.2002 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al Muncipiului Giurgiu, a unor obiecte de investiții
66 22.02 ordinară aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul C.F.R. FN - Punct Termic 15
65 22.02 ordinară transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 4.200,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Aleea Cărămidarii Vechi - Etapa II, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe toată durata executării a 55 unități locative pentru tineri, destinate închirierii
64 22.02 ordinară transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprefață de 5.082,00 mp., situat în Municipiului Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, strada Unirii, FN - etapa II, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe toată durat executării a 44 de unutăți locative pentru tineri, destinate închirierii
63 22.02 ordinară prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru cele 12 imobile de necesitate din cartierul Obor
62 22.02 ordinară actualizarea componenței Comisiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Giurgiu Nr. 230 din 28 iulie 2016 cu privire la strucutra Comisiei sociale pentru analizarea dosarelor de locuință pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani, precum și a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, destinate închirierii
61 22.02 ordinară constatarea dizolvării de drept a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”COMUNITĂȚI CURATE ȘI SIGURE GIURGIU - MALU - SLOBOZIA
60 22.02 ordinară însușirea Raportului privind informarea și consultarea publicului interesat de aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu necesar realizării obiectivului ”Construire imobil cu destinația spațiu pentru servicii medicale (ambulatoriu)”, pe un teren situat în Giurgiu, Bulevardul București, Km. 1, beneficiar Societatea Comercială MULTI ACTIVE SERVICE S.R.L.
59 22.02 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei domnului Cojoc Marcel din Giurgiu
58 22.02 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Costea Sofia din Giurgiu
57 22.02 ordinară aprobarea transmiterii în administrarea societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insilvență, a unui container metalic semifabricat grup sanitar și a unui container metalic semifabricat cu 4 cabine de duș și încălzire independentă
56 22.02 ordinară aprobarea Transmiterii în administrarea societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvemță, a unui număr de 10 bucăți stații autobuz mari și 4 bucăți stații autobuz cu lungime de 5 m.l. și 6 bucăți stații autobuz cu lungimea de 3 m.l.
55 22.02 ordinară delegarea organizării către Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu a activităților dedicate sărbătoririi „Zilelor Municipiului Giurgiu” și darea în administrare a spațiului aferent deșfășurării evenimentului
54 22.02 ordinară aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de impozite și Taxe Locale Giurgiu
53 22.02 ordinară privind aprobarea Rețelei Școlare din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2018-2019
52 22.02 ordinară privind completarea Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
51 12 02 extraordinară aprobarea inițierii demersurilor în vederea preluării din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui imobil situat în Municipiul Giurgiu
50 29.01 extraordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 291 din data de 27 iulie 2017 privind aprobarea Contractului de credit pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local în Municipiul Giurgiu, a contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare locale și a contractului de ipotecă mobiliară-conturi, încheiate cu CEC BANK
49 23.01 ordinară aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.
48 23.01 ordinară aprobarea Proiectului Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
47 23.01 ordinară aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
46 23.01 ordinară aprobarea Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
45 23.01 ordinară aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
44 23.01 ordinară înlocuirea domnului Barbu Ionuț din Comisia de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de subconcesionare teren organizate de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
43 23.01 ordinară aprobarea constiuirii unor parcele de teren și a tarifelor minime de subconsesionare pentru licitațiile organizate de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
42 23.01 ordinară aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren în data de 22.02.2018 și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației la Societatea Comercială Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A.
41 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018, în sumă de 20 lei, a Bisericii Creștine Evanghelice în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 97 /30.03.2017
40 23.01 ordinară continuarea acordului de parteneriat în nanul 2018, în sumă de 6.9250 lei, cu școala Gimnazială Nr. 10 pentru sustenabilitatea Proiectului ”Copii și părinții de romi vor la școală” pentru perioada septembrie - decembrie 2017 în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Nr. 329/31.08.2017
39 23.01 ordinară privind continuarea acordului de parteneriat în anul 2018, în sumă de 12.900 lei, cu Școla Gimanzială ”Mircea Cel Bătrân” Giurgiu pentru Școala Gimanzială Nr. 3, unitate de învățământ arondată acesteia pentru sustenabilitatea Proiectului ”Performanță școlară și dialog intercultural prin servicii etno-educaționale integrate” pentru perioada octombrie-decembrie 2017, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 362/28.09.2017
38 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018 în sumă de 1.500 lei, Asociației CLUB SPORTIV PRO Giurgiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Nr. 431 / 26.10.2017
37 23.01 ordinară continuarea acordului de parteneriat în anul 2018, în sumă de 14.000 lei, cu Școala Gimnazială Nr. 10, pentru continuarea Proiectelor ”Oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă și Școală după școală - primul pas spre succesul școlar și profesional” pentru perioada septembrie - decembrie 2017, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Nr. 328 / 31.08.2017
36 23.01 ordinară continuarea finantării nerabursabile în anul 2018, în sumă de 161.629.lei, a Asociațiai Club Sportiv Municipal DUNĂREA Giurgiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 142 / 28.04.2017 
35 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018, în sumă de 18.274 lei, a Episcopiei Giurgiului în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 271 din data de 27 iulie 2017
34 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018, în sumă de 3.000 lei, a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere - Organizația Județeană Giurgiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 141 / 28.04.2017
33 23.01 ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”, pentru Școala Gimnazială Nr.3., unitate de învățământ arondată acesteia pentru sustenabilitatea proiectului ”Performanță școlară și dialog intercultural prin servicii etno-educaționale integrate” pentru perioada ianuarie-iunie 2018
32 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018, în sumă de 2.700 lei, Asociației Județene de Atletism Giurgiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Nr. 327 din data de 31 august 2017 
31 23.01 ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială Nr. 10, pentru sustenabilitatea Proiectului ” Copii și părinții de romi vor la școală” pentru perioada ianuarie - iunie 2018
30 23.01 ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școla Gimnazială Nr. 10, pentru sustenabilitatea Proiectelor ”Oportunități egale la aducație pentru o societate incluzivă și ”Școală după școală - primul pas spre succesul școlar și profesional” pentru perioada ianuarie - iunie 2018
29 23.01 ordinară privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere S.A. Giurgiu
28 23.01 ordinară aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
27 23.01 ordinară aprobarea numărului și numirea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale a Acționarilor la societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
26 23.01 ordinară implementarea în cadrul societăților - S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., GIURGIU SERVCII PUBLICE S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
25 23.01 ordinară implemetarea în cadrul Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
24 23.01 ordinară aprobarea reglemetării situației juridice a unui teren situat în Municipiului Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
23 23.01 ordinară privind Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
22 23.01 ordinară reorganizarea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local Municipiului Giurgiu
21 23.01 ordinară Reorganizarea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
20 23.01 ordinară aprobarea tarifelor aferente activităților prestate de Serviciul spații verzi, practicate de către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
19 23.01 ordinară aprobarea actualizării tarifelor de prestări de servicii practicate de către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
18 23.01 ordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 265 din data de 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin lictație publică a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, Nr. 60
17 23.01 ordinară aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 195,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, Penitenciarul Giurgiu
16 23.01 ordinară aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprefață de 3.736,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, FN
15 23.01 ordinară aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construire pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe
14 23.01 ordinară prelungirea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, către Agenția Națională pentru Locuințe București
13 23.01 ordinară constatarea încetării aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 96 din data de 27 martie 2014 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Școlii Gimnaziale  ”Academician Marin Voiculescu” către Asociația Culturală ”Floria Art” Giurgiu
12 23.01 ordinară revenirea la destinația inițială a unei locuințe sociale din Municipiul Giurgiu
11 23.01 ordinară acordarea avizului de principiu necesar demarării negocierii prețului de achiziționare a unui teren situat în Municipiul Giurgiu
10 23.01 ordinară constatrea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
9 23.01 ordinară aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
8 23.01 ordinară acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și cxaietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin lictație publică a terenului situat în Vama Giurgiu, DN 5 km. 62+600 partea stângă, adiacent terminal vamal
7 23.01 ordinară constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea punerii în executare a Deciziei Civile Nr. 1.789 din data de 20 aprilie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București
6 23.01 ordinară aprobarea cesiunii contractului de concesiune Nr. 19.329/20.05.2015 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială GIURGIU HUB S.R.L.
5 23.01 ordinară punerea în aplicare a unor măsuri stabilite de Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
4 23.01 ordinară validarea mandatului de consilieri local al doamnei Pălengeanu Dunia
3 23.01 ordinară constatarea încetării de drept, înainte de expirare a duratei normale, amandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a domnului Barbu Ionuț
2 15. 01. extraordinară aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al  Municipiului Giurgiu Nr. 62 din data de 03 mertie 2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 301 dun data de 25 august 2017 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 496 din data de 18 decembrie 2017
1 09.01. extraordinară aprobarea excentului secțiunii de funcționare și excedentului de dezvoltare din execentul bugetar local pe anul 2017, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea anului bugetar 2018

 

 

Actualizat in - 03.08.2018, la ora 15:51; de catre: prim_giurgiu