Cauta
Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Giurgiu!

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU ANUL 2018

 

Hotărârea nr: data ședinței tip ședință conținutul hotărârii
149 29.03 ORDINARĂ încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Liceul Teoretic „Tudor Vianu” din Giurgiu
148 29.03 ORDINARĂ reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Muncipiului Giurgiu
147 29.03 ORDINARĂ reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A și GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Muncipiului Giurgiu
146 29.03 ORDINARĂ constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Muncipiului Giurgiu
145 29.03 ORDINARĂ trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Muncipiului Giurgiu
144 29.03 ORDINARĂ trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Muncipiului Giurgiu
143 29.03 ORDINARĂ îndreptarea unei erori materiale din preambulul Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 432 din data de 26 octombrie 2017
142 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Nr. 438 din data de 26 octombrie 2017
141 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Nr. 421 din data de 26 octombrie 2017
140 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Nr. 433 din data de 26 octombrie 2017
139 29.03 ORDINARĂ copletarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Nr. 422 din data de 26 octombrie 2017
138 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local nr. 427 din 27 noiembrie 2017
137 29.03 ORDINARĂ aprobarea numirii unui membru supleant în cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor de subconcesiune teren, organizate de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
136 29.03 ORDINARĂ încheierea Acordul de pareneriat între Municipiul Giurgiu și Colegiul Național ”Ion Maorescu” din Giurgiu
135 29.03 ORDINARĂ aprobarea unei Convenții între Municipiului Giurgiu și societatea Giurgiu Serviciile Locale S.A., în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furniz0ri la bazele sportive - Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunărea și Sala de sport ” Chauncey Hardy”
134 29.03 ORDINARĂ transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri ce aparțin patrimoniului public al Municipiului Giurgiu, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență
133 29.03 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea dezmembrării unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
132 29.03 ORDINARĂ
131 29.03 ORDINARĂ încheierea acodului de parteneriat între Municpiul Giurgiu și Sociaetatea Nțională de Cruce Roșie din România - Filiala Giurgiu
130 29.03 ORDINARĂ încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația ”Partida Romilor Pro Europa”  - sucursala Giurgiu
129 29.03 ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar Perohiei ”Sf. Ștefan”
128 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfinții Martiri Brâncoveni”
127 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar Mânăstirii ”Sfântul Gheorghe” Giurgiu
126 29.03 ORDINARĂ aprobarea rectificării Bugetului centrelizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
125 29.03 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de investiții aferente
124 29.03 ORDINARĂ aprobarea contractării și garantării unui credit revolvind în valoare de 12.224.000 lei, pentru asigurarea prefinațării/cofinanțării / finanțării a trei Poriecte care beneficiază de fonsuri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local
123 29.03 ORDINARĂ privind transmiterea fără plată, a unui autoturim către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
122 29.03 ORDINARĂ privind stabilirea numărului de acțiuni nominative ce urmează a fi cesionate de Municipiul Giurgiu în calitate de acționar al Societății Comerciale APA SEREVICE S.A. Giurgiu
121 29.03 ORDINARĂ aprobarea raportului de evaloare necesar vânzării prin atribuire directă cu drept de preempțiune a ternului în suprefață de 21,00 mp., situat în Muncipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, adieacent Bloc 208/3S1
120 29.03 ORDINARĂ analiza stadiului de înscriere în Registrul Agricol pentru anul 2017, aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol pe suport hârtie și în format electronic și stabilirea măsurilor pentru efiecientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol
119 29.03 ORDINARĂ transmiterea în administrare a unui spațiu, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
118 29.03 ORDINARĂ trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiua unor bunuri aflate în exploatarea Operatorului Regional- Societatea Coemrcială APA SERVICE S.A. Giurgiu
117 29.03 ORDINARĂ transmitere în folosință gratuită și includerea în Contractul de delegare Nr. 18.044 / 12.10.2012 prelungit prun actul adițional nr. 27.766/07.08.2017 a unor puncte termice aferente ansamblurilor de blocuri sociale și A.N.L. din Municipiul Giurgiu, către Societatea Comercială Global Energy Production S.A. Giurgiu
116 29.03 ORDINARĂ aprobarea modificării denumirii unui tronson de drum de interes local, situat în parte de nord a Muncipiului Giurgiu
115 29.03 ORDINARĂ aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7.577 din data de 03 mai 2010, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială DB CONSTRUCT S.R.L.
114 29.03 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare și caietului de sarcini pentru oraganizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu strada Nicolae Bălănescu, nr. 8
113 29.03 ORDINARĂ aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale Centrului Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu
112 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8.000 lei, doamnei Mircea Irina Elena din Giurgiu
111 29.03 ORDINARĂ completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 406 din data de 26 octombrie 2017
110 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.000 lei, domnului Izgăreanu Florian din Giurgiu
109 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Luțchi Ioana din Giurgiu
108 29.03 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Bălănică Steliana din Giurgiu
107 29.03 ORDINARĂ aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Giurgiu
106 29.03 ORDINARĂ modificarea Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu
105 29.03 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea Grădiniței cu Program Normal Nr. 9 a unei pompe TOP S40/15-3
104 29.03 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea Direcției de Asistență Socială Giurgiu a unei pompe auxiliare de încălzire
103 29.03 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea Liceului Teoretic ” Ion Barbu” a două pompe TOP S40/15-3
102 29.03 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu a unei pompe WILD DL
101 29.03 ORDINARĂ aprobarea treanmiterii în administrarea societărții GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. , în insolvență a trei plăci inscripționate montate pe soclul statuii ” Mihai Viteazu” din Municipiul Giurgiu
100 29.03 ORDINARĂ însușirea Raportului privind informarea și consultarea publicului interesat de aprobarea Plaului Urbanismului Zonal ”Zona Canal Cama” pentru terenul situat în Giurgiu, adiacent Canal Cama, beneficir Municipiul Giurgiu
99 13.03 extraordinară aprobarea devizului generat actualizat, aferent ”Realizare acces de legătură între șoseaua Portului - Stadion și înființare pasaj la nicel cu calea ferată, în cadrul proiectului Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu - Etapa II - Construcția” finanțat prin Programul CEF - Mecanismul de Interconectare a Europei
98 22.02 ordinară alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu, pentru perioada martie 2018 - mai 2018
97 22.02 ordinară retragerea Municipiului Giurgiu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Iluminat public și ornamental Giurgiu - Malu - Slobozia
96 22.02 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Bucur Marinela din Giurgiu
95 22.02 ordinară aprobarea Raportului de analiză  a capacității de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe anul 2017 și stabilirea măsurilor de optimizare a aceseia
94 22.02 ordinară aprobarea Notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiție situat în Strada Cărămidarii Vechi - Etapa II, totalizând 55 unități locative pentru tineri
93 22.02 ordinară aprobarea Notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiție situat în Bulevardul Mihai Viteazu - Etapa II, totalizând 44 unități locative, destinate închirierii
92 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Extindere canalizare pluvială pe strada Ramadan - Zona II
91 22.02 ordinară încetarea dreptului de superficie asupra unui teren acordat către Consiliul Județean Giurgiu, precum și trecerea acestui teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu
90 22.02 ordinară aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție  ”Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din Muncipiul Giurgiu - Zona Centru și Alexandriei” și a cheltuililor aferente implementării proiectului
89 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din Muncipiul Giurgiu - Zona Centru și Alexandriei”
88 22.02 ordinară aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5 și a cheltuililor aferente implementării proiectului
87 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice ( faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Lucrări de intervenții pentru crșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5
86 22.02 ordinară aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4 și a cheltuililor aferente implementării proiectului
85 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice ( faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Lucrări de intervenții pentru crșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4
84 22.02 ordinară aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3 și a cheltuililor aferente implementării proiectului
83 22.02 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3
82 22.02 ordinară modificarea Planului Urbanistic de Detaliu necesar realizării obiectivului ”Construire imobil cu destinația spațiu pentru servicii medicale (ambulatoriu)”, pe un teren situat în Giurgiu, Bulevardul București, Km. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 355 din data de 28 septembrie
81 22.02 ordinară încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea” Giurgiu
80 22.02 ordinară aprobarea constituirii unor parcele de teren și a tarifului de subconcesiune pentru Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu
79 22.02 ordinară aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
78 22.02 ordinară aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
77 22.02 ordinară aprobarea prelucrării și includerii în domeniul public aș Muncipiului Giurgiu, din domeniul public al județului Giurgiu a unui imobil situat în Municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, FN
76 22.02 ordinară încherea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarebescu” Giurgiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu
75 22.02 ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
74 22.02 ordinară aprobarea vânzării unui imobil situat în Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu, Nr. 18
73 22.02 ordinară transmiterea în administrare și întreținere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aferente spațiilor verzi, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., în însolvență
72 22.02 ordinară modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 498 din data de 28 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018
71 22.02 ordinară aprobarea încetării valabilității Convenției de constituire fond de risc Nr. 2.907 / 05.02.2013 încheiată între Municipiul Giurgiu și Societatea Conmercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.și restituirea sumei de 70.814,27 lei reprezentând fond de risc constituit
70 22.02 ordinară trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
69 22.02 ordinară constatarea dreptului de proprietate privată și aprobarea studiului de oportunitate și raportului de evaluare necesare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire directă a unui teren situat în Bulevardul București, adiacent Bloc B4 / 1S
68 22.02 ordinară transmiterea în administrare a unior obiective de investiții către Școla Gimnazială Nr. 5 și Școala Gimnazială nr. 10 din Muncipiul Giurgiu
67 22.02 ordinară includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu completat și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 273 / 29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului de bunuri care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 135 / 26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 76 / 16.05.2002 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al Muncipiului Giurgiu, a unor obiecte de investiții
66 22.02 ordinară aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul C.F.R. FN - Punct Termic 15
65 22.02 ordinară transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 4.200,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Aleea Cărămidarii Vechi - Etapa II, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe toată durata executării a 55 unități locative pentru tineri, destinate închirierii
64 22.02 ordinară transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprefață de 5.082,00 mp., situat în Municipiului Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, strada Unirii, FN - etapa II, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe toată durat executării a 44 de unutăți locative pentru tineri, destinate închirierii
63 22.02 ordinară prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru cele 12 imobile de necesitate din cartierul Obor
62 22.02 ordinară actualizarea componenței Comisiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Giurgiu Nr. 230 din 28 iulie 2016 cu privire la strucutra Comisiei sociale pentru analizarea dosarelor de locuință pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani, precum și a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, destinate închirierii
61 22.02 ordinară constatarea dizolvării de drept a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”COMUNITĂȚI CURATE ȘI SIGURE GIURGIU - MALU - SLOBOZIA
60 22.02 ordinară însușirea Raportului privind informarea și consultarea publicului interesat de aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu necesar realizării obiectivului ”Construire imobil cu destinația spațiu pentru servicii medicale (ambulatoriu)”, pe un teren situat în Giurgiu, Bulevardul București, Km. 1, beneficiar Societatea Comercială MULTI ACTIVE SERVICE S.R.L.
59 22.02 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei domnului Cojoc Marcel din Giurgiu
58 22.02 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Costea Sofia din Giurgiu
57 22.02 ordinară aprobarea transmiterii în administrarea societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insilvență, a unui container metalic semifabricat grup sanitar și a unui container metalic semifabricat cu 4 cabine de duș și încălzire independentă
56 22.02 ordinară aprobarea Transmiterii în administrarea societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvemță, a unui număr de 10 bucăți stații autobuz mari și 4 bucăți stații autobuz cu lungime de 5 m.l. și 6 bucăți stații autobuz cu lungimea de 3 m.l.
55 22.02 ordinară delegarea organizării către Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu a activităților dedicate sărbătoririi „Zilelor Municipiului Giurgiu” și darea în administrare a spațiului aferent deșfășurării evenimentului
54 22.02 ordinară aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de impozite și Taxe Locale Giurgiu
53 22.02 ordinară privind aprobarea Rețelei Școlare din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2018-2019
52 22.02 ordinară privind completarea Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
51 12 02 extraordinară aprobarea inițierii demersurilor în vederea preluării din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui imobil situat în Municipiul Giurgiu
50 29.01 extraordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 291 din data de 27 iulie 2017 privind aprobarea Contractului de credit pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local în Municipiul Giurgiu, a contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare locale și a contractului de ipotecă mobiliară-conturi, încheiate cu CEC BANK
49 23.01 ordinară aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.
48 23.01 ordinară aprobarea Proiectului Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
47 23.01 ordinară aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
46 23.01 ordinară aprobarea Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente
45 23.01 ordinară aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
44 23.01 ordinară înlocuirea domnului Barbu Ionuț din Comisia de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de subconcesionare teren organizate de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
43 23.01 ordinară aprobarea constiuirii unor parcele de teren și a tarifelor minime de subconsesionare pentru licitațiile organizate de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
42 23.01 ordinară aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren în data de 22.02.2018 și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației la Societatea Comercială Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A.
41 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018, în sumă de 20 lei, a Bisericii Creștine Evanghelice în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 97 /30.03.2017
40 23.01 ordinară continuarea acordului de parteneriat în nanul 2018, în sumă de 6.9250 lei, cu școala Gimnazială Nr. 10 pentru sustenabilitatea Proiectului ”Copii și părinții de romi vor la școală” pentru perioada septembrie - decembrie 2017 în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Nr. 329/31.08.2017
39 23.01 ordinară privind continuarea acordului de parteneriat în anul 2018, în sumă de 12.900 lei, cu Școla Gimanzială ”Mircea Cel Bătrân” Giurgiu pentru Școala Gimanzială Nr. 3, unitate de învățământ arondată acesteia pentru sustenabilitatea Proiectului ”Performanță școlară și dialog intercultural prin servicii etno-educaționale integrate” pentru perioada octombrie-decembrie 2017, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 362/28.09.2017
38 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018 în sumă de 1.500 lei, Asociației CLUB SPORTIV PRO Giurgiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Nr. 431 / 26.10.2017
37 23.01 ordinară continuarea acordului de parteneriat în anul 2018, în sumă de 14.000 lei, cu Școala Gimnazială Nr. 10, pentru continuarea Proiectelor ”Oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă și Școală după școală - primul pas spre succesul școlar și profesional” pentru perioada septembrie - decembrie 2017, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Nr. 328 / 31.08.2017
36 23.01 ordinară continuarea finantării nerabursabile în anul 2018, în sumă de 161.629.lei, a Asociațiai Club Sportiv Municipal DUNĂREA Giurgiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 142 / 28.04.2017 
35 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018, în sumă de 18.274 lei, a Episcopiei Giurgiului în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 271 din data de 27 iulie 2017
34 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018, în sumă de 3.000 lei, a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere - Organizația Județeană Giurgiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 141 / 28.04.2017
33 23.01 ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”, pentru Școala Gimnazială Nr.3., unitate de învățământ arondată acesteia pentru sustenabilitatea proiectului ”Performanță școlară și dialog intercultural prin servicii etno-educaționale integrate” pentru perioada ianuarie-iunie 2018
32 23.01 ordinară continuarea finanțării nerambursabile în anul 2018, în sumă de 2.700 lei, Asociației Județene de Atletism Giurgiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Nr. 327 din data de 31 august 2017 
31 23.01 ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială Nr. 10, pentru sustenabilitatea Proiectului ” Copii și părinții de romi vor la școală” pentru perioada ianuarie - iunie 2018
30 23.01 ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școla Gimnazială Nr. 10, pentru sustenabilitatea Proiectelor ”Oportunități egale la aducație pentru o societate incluzivă și ”Școală după școală - primul pas spre succesul școlar și profesional” pentru perioada ianuarie - iunie 2018
29 23.01 ordinară privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere S.A. Giurgiu
28 23.01 ordinară aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
27 23.01 ordinară aprobarea numărului și numirea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale a Acționarilor la societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
26 23.01 ordinară implementarea în cadrul societăților - S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., GIURGIU SERVCII PUBLICE S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
25 23.01 ordinară implemetarea în cadrul Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
24 23.01 ordinară aprobarea reglemetării situației juridice a unui teren situat în Municipiului Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
23 23.01 ordinară privind Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
22 23.01 ordinară reorganizarea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local Municipiului Giurgiu
21 23.01 ordinară Reorganizarea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
20 23.01 ordinară aprobarea tarifelor aferente activităților prestate de Serviciul spații verzi, practicate de către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
19 23.01 ordinară aprobarea actualizării tarifelor de prestări de servicii practicate de către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
18 23.01 ordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 265 din data de 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin lictație publică a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, Nr. 60
17 23.01 ordinară aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 195,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, Penitenciarul Giurgiu
16 23.01 ordinară aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprefață de 3.736,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, FN
15 23.01 ordinară aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construire pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe
14 23.01 ordinară prelungirea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, către Agenția Națională pentru Locuințe București
13 23.01 ordinară constatarea încetării aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 96 din data de 27 martie 2014 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Școlii Gimnaziale  ”Academician Marin Voiculescu” către Asociația Culturală ”Floria Art” Giurgiu
12 23.01 ordinară revenirea la destinația inițială a unei locuințe sociale din Municipiul Giurgiu
11 23.01 ordinară acordarea avizului de principiu necesar demarării negocierii prețului de achiziționare a unui teren situat în Municipiul Giurgiu
10 23.01 ordinară constatrea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
9 23.01 ordinară aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
8 23.01 ordinară acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și cxaietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin lictație publică a terenului situat în Vama Giurgiu, DN 5 km. 62+600 partea stângă, adiacent terminal vamal
7 23.01 ordinară constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea punerii în executare a Deciziei Civile Nr. 1.789 din data de 20 aprilie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București
6 23.01 ordinară aprobarea cesiunii contractului de concesiune Nr. 19.329/20.05.2015 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială GIURGIU HUB S.R.L.
5 23.01 ordinară punerea în aplicare a unor măsuri stabilite de Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
4 23.01 ordinară validarea mandatului de consilieri local al doamnei Pălengeanu Dunia
3 23.01 ordinară constatarea încetării de drept, înainte de expirare a duratei normale, amandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a domnului Barbu Ionuț
2 15. 01. extraordinară aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al  Municipiului Giurgiu Nr. 62 din data de 03 mertie 2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 301 dun data de 25 august 2017 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 496 din data de 18 decembrie 2017
1 09.01. extraordinară aprobarea excentului secțiunii de funcționare și excedentului de dezvoltare din execentul bugetar local pe anul 2017, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea anului bugetar 2018

 

 

Actualizat in - 02.05.2018, la ora 14:53; de catre: prim_giurgiu